Reference: Volume 75 (1991), Part No. 1, Section 1, Page 340

Judgement Details


Date
10/12/1991
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, HERRERA JOSEPH A., AGIUS CARMEL A.
Parties
JOSEPH PICCO vs L-AVUKAT GENERALI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELLI KRIMINALI - DRITTIJIET FUNDAMENTALI TAL-BNIEDEM - INESISTENZA TA' REAT - KONVENZJONI EWROPEJA - KOSTITUZZJONI - KSUR, PROBABILITA' TA' - PROCEDURI - REAT - RIMEDJU ADEGWAT
Summary
Ir-rikorrenti kien gie misjub hati ta' sfregju mill-Qorti tal-Magistrati u kien appella lill-Qorti tal-Appell Kriminali. Fil-pendenza ta' dak l-appell huwa intavola l-prezenti rikorsi billi allega likienu gew vjolati fil-konfront tieghu d-drittijiet fundamentali tieghu billi kien instab hati ta' reat li ma kienx jezisti. Ir-rikorrent kien qed jippretendi li ma kienx hemm ir-reat ta' xiehda falza meta dik ix-xiehda tkun saret quddiem Qorti Istruttorja. Il-Prim'Awla tal-Qorti cahdet it-talbiettar-rikorrent. Il-Qorti Kostituzzjonali kkonfermat. Il-Qorti accennat li la darba r-rikorrent kellu r-rimedju tal-Appell Kriminali li kien ghadu pendenti ma kienx hemm il-probabilita' li trid il-ligi li d-dritt fundamentali tieghu kien ser jigi vjolat. Il-mera possibilita' li Qorti ta' gurisdizzjoni kompetenti tinterpreta l-ligi b'mod li tirritjeni li l-fatti addebitati lir-rikorrent jikkostitwixxu reat ma jaghtix lok ghall-vjolazzjoni allegata.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info