Reference: Volume 75 (1991), Part No. 1, Section 1, Page 322

Judgement Details


Date
27/11/1991
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, HERRERA JOSEPH A., AGIUS CARMEL A.
Parties
IL-PULIZIJA vs VICTOR CARUANA, ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ASSISTENZA MINN - AVUKAT - DIFIZA - DRITTIJIET FUNDAMENTALI TAL-BNIEDEM - KONVENZJONI EWROPEJA - KOSTITUZZJONI - PROCEDURI KRIMINALI - RAGUNI PRATTIKA - SMIEGH XIERAQ
Summary
Ir-rikorrent kienu imputati quddiem il-Qorti tal-Magistrati akkuzati bil-kummissjoni ta' diversi reati. Huma lmentaw li d-dritt taghhom ghas-smiegh xieraq gie vjolat billi parti mill-proceduri saru fl-assenza tad-difensuri taghhom. Il-Prim'Awla tal-Qorti Civili sabet favur ir-rikorrenti. Il-QortiKostituzzjonali rrevokat u cahdet it-talbiet taghhom. Id-dritt li l-imputat jkun assistit mill-avukat tal-fiducja huwa element essenzjali tad-dritt ghas-smiegh xieraq. Pero' dan id-dritt, kif ankeartikolat fil-Kodici Kriminali, jrid jigi applikat skond ir-raguni prattika u retta. Fil-kaz in ezami l-Qorti tal-Magistrati kienet tat lid-difiza opportunita' sufficjenti biex tiehu sehem shih fil-kawza.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info