Reference: Volume 75 (1991), Part No. 2, Section 1, Page 499

Judgement Details


Date
16/12/1991
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, HERRERA JOSEPH A., AGIUS CARMEL A.
Parties
GIUSEPPE XERRI PRO. ET NOE ET vs L-ASSISTNT REGISTRATUR TAL-QORTI TA' GHAWDEX ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
BEJGH - MEWT TA' PARTI FIL-MORI TAL-KAWZA - SUBBASTA
Summary
Il-Legistratur bil-kelma "rkant" ried ifisser dak kollu li tfisser il-kelma fis-sinjifikat ordinarjutaghha ta' bejgh b'irkant mizmum fil-pubbliku fejn dak li huwa essenzjali huwa li tinghata opportunita' lill-ikbar numru possibbli ta' persuni li jaghmlu l-offerti, apertament fil-prezenza ta' xulxin, minghajr ebda limitu dwar kemm-il darba kull offrent jista' jaghzel li jgholli l-offerta u kolloxdirett ghall-fini li l-oggett ghall-bejgh igib l-oghla prezz possibbli. Ghalhekk ghalkemm huwa verali l-banditur ghandu jidderigi huwa l-irkant u ghall-bwon ordni huwa awtorizzat jiehu provvedimentma jistghux ikunu tali li jmorru kontra r-rekwiziti essenzjali ta' l-irkant li jizdiedu l-offerti ujoghla l-prezz. Hija gurisprudenza ta' din il-Qorti illi meta jkun hemm bidla fil-partijiet in kawza mnhabba mewt ta' xi wahda minnhom, li tissoppravvjeni qabel ma tinghata s-sentenza, imma wara li l-kawza tigi differita ghas-sentenza, dik il-bidla ma timpurtax in-nullita' tas-sentenza, dik il-bidla ma timpurtax in-nullita' tas-sentenza, kif ma timpurtax lanqas in-nullita' tal-petizzjonijiet ta'l-appell li jsiru wkoll fil-konfront ta' parti mejta. Terminu ta' dekadenza trid tiffissah il-ligiu ma jistax jissupplixxih il-gudikant.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info