Reference: Volume 75 (1991), Part No. 2, Section 1, Page 467

Judgement Details


Date
04/11/1991
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
AGIUS CARMEL A., HERRERA JOSEPH A., MIFSUD BONNICI GIUSEPPE
Parties
GUIDO J.VELLA A. &C.E vs DR. EMANUEL CEFAI LL.D
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
CITAZZJONI - DIFETT FIL-FORMA - NULLITA'
Summary
Meta f'citazzjoni tezisti vjolazzjoni tal-forma in kontravvenzjoni ta' l-artikolu 156(1)(a), ghax majkunx fiha tifsir car u sewwa tal-oggett u r-raguni tat-talba, l-eccezzjoni tan-nullita tac-citazzjoni tista' tigi milqugha biss kemm-il darba dik il-vjolazzjoni tkun giebet lill-parti li titlob in-nullita' pregudizzju illi ma jistax jissewwa xort'ohra hlief billi l-att jigi annullat. F'dawn il-kazijiet huwa dejjem opportun li l-Qorti kemm jista' jkun, ghall-pratticita u biex tigi evitata multiplikazzjoni ta' kawzi u spejjez zejda ghandha tkun pjuttost iebsa fl-akkoljiment tal-eccezzjoni tan-nullita' u kemm jista' jkun, ghall-pratticita' u biex tigi evitata multiplikazzjoni ta' kawzi u spejjez zejda, ghandha tkun pjuttost iebsa fl-akkoljiment tal-eccezzjoni tan-nullita' u kemm jista' jkunissalva atti gudizzjarji, u att ta' citazzjoni ghandu jigi mwaqqa' u annullat biss ghal ragunijietgravi: in-nullita' ta' l-att gudizzjarji hija sanzjoni estrema li l-ligi trid li tigi imposta biss meta n-nuqqas - formali jew sostanzjali - fl-att ma jistax assolutament jigi tollerat minghajr hsaraghal xi principju ta' gustizzja procedurali. Kull fejn hemm nuqqasijiet procedurali li m'humiex ta'natura radikali u sejra l-Qorti ghandha setgha skond l-artikolu 173 Kapitolu 12 li, in camera, taghti ordnijiet u direttivi li jidhrilha xierqa biex tassikura li dak li ghandu x'jaqsam mal-procedurajigi mhares kif imiss.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info