Reference: Volume 75 (1991), Part No. 1, Section 1, Page 1

Judgement Details


Date
08/01/1991
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, HERRERA JOSEPH A., AGIUS CARMEL A.
Parties
NICHOLAS ELLUL vs KUMMISSARJU TAL-PULIZIJA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ARREST - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM - KOMPILAZZJONI - KONVENZJONI EWROPEJA - KOSTITUZZJONI - LIBERTA' - LIBERTA' PROVIZORJA
Summary
Ir-rikrorent kien tressaq b'arrest quddiem il-Qorti tal-Magistrati (bhala Qorti Istuttorja)akkuzat bilkummissjoni ta` omicidju involontarju. Il-Qorti tal-Magistrati, wara li l-ufficjal prosekutur, bil-gurment, qara r-rapport u wara l-ezami tal-imputat skon il-ligi, invista tal-verbal registrt mid-difensur tal-imputat li l-prosekuzzjoni kienet tenuta tikkonvinci lill-magistrat li kien hemm bazi fondata ghall-arrest, iddekretat billi ddikjarat is-sottomissjonijiet u pretensjonijiet tal-imputat infondatu u cahdet it-talba tieghu. L-imputat ipprezenta rikors fil-Prim'Awla tal-Qorti civili fejn allega li arrest kien jirregola d-dritt fundamentali teighu ghall-liberta`. Il-Prim'Awla tal-Qorti Civili b'sentenza tal-31ta` Dicembru 1990 iddecidet billi cahdet it-talbiet kollha tar-rikorrent bl-ispejjez kontra teighu. Fuq appell tar-rikorrent, il-Qorti Kostituzzjonali kkonfermat: L-arrest tar-rikorrent, liin principju kien arrest esekuttiv, gie konvertit f'arrest gudizzjarju bil-prezentatau d-digriet tal-Qorti tal-Magistrati. Dak l-arrest ma kiens jirregola d-dritt fundamentali tal-imputat ghall-liberta`, u in partikulari ma kienx jivvjola l-artikolu 5(#) tal-Konvenzjoni Ewropeja ghaxkien sar skond u bil-garanziji jekk kinux gew osservati l-proceduri rikjesti mill-ligi kriminali makinitx awsterjal li taqa` fil-gurisdizzjoni kostituzzjonali tal-Qorti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info