Referenza: Volum 37E (1953), Parti Nru. 4, Taqsima , Paġna 1187

Dettalji tas-Sentenza


Data
07/11/1953
Qorti
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Ġudikatura
HARDING WILLIAM
Partijiet
IL-PULIZIJA vs ANGELO GRIMA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
"FINANCE DEFENCE REGULATIONS, 1952" - "NON BIS IN IDEM" - CERTIFIKAT TAL-GVERNATUR - ESPORTAZZJONI - PRESKRIZZJONI - REG. 17 U 23C. NOTIFIKAZZJONI TAL-GVERN 214/1942
Fil-Qosor
F'kaz ta' vjolazzjoni tal-Finance Defence Regulations ta' l-1942, ic-certifikat tal-Gvernatur huwa "conclusive evidence" biex jipprova meta l-Gvernatur gie a konjizzjoni ta' provi sufficjenti fl-opinjoni tieghu biex jiggustifikaw prosekuzzjoni ghal dik il-vjolazzjoni; u jekk bejn id-data li fiha, skond dak ic-certifikat, il-Gvernatur gie a konjizzjoni ta' dawk il-provi, u d-data meta nbeda l-procediment, jidher li ma ghaddewx tliet xhur, l-azzjoni penali ghal dik il-kontravvenzjoni ma hix preskritta. Biex jista' jinghad li hemm estinzjoni ta' l-azzjoni penali minhabba sentenza precedenti, hemm bzonn li jkun l-istess fatt fizikament rigwardat. Jekk ikun l-istess fatt, allura hemm il-gudikat, avvolja l-Pulizija tkun, qabel, iddeduciet titolu ta' reat divers minn dak dedott f'gudizzju posterjuri fuq l-istess fatt; meta hemm, invece, zewg fatti materjalment distingwibili, ma hemmx l-ostakolu tal-gudikat. Il-fatt li l-imputat ma obdiex "direction" lilu moghtija mit-Tezorier tal-Gvern biex jaghti xi taghrif dwar il-fatti relativi ghal permess lilu moghti ghall-esportazzjoni ta' xi oggett taht il-"Finance Defence Regulations" u l-fatt li hu kiser xi kondizzjoni mposta f'dak il-permess,huma zewg fatti distingwibili; u ghalhekk, meta l-imputat huwa mharrek talli kiser xi kondizzjoni ta' dak il-permess, ma jistax jinvoka l-estinzjoni ta' l-azzjoni minhabba l-fatt li precedentement huwa kien gie kundannat talli ma obdiex dik id-"direction". Il-fatt li wiehed jikser il-kondizzjonijiet lilu mposti fil-permess ta' l-esportazzjoni ma jammontax ghar-reat ta' esportazzjoni bla permessprevist fir-regolament 17 ta' dawk ir-regolamenti. Imma dak il-ksur ta' kondizzjonijiet, mill-bandal-ohra, jaqa' taht it-tielet inciz ta' l-art. 23C.; u ghalhekk l-imputat, li ma jistax jigi ritenuthati ta' esportazzjoni bla permess, jista' jigi ritenut hati ta' ksur tal-kondizzjonijiet imposti fil-permess fl-istess kawza, minghajr ma hu ta' ostakolu l-fatt li fl-appell l-imputazzjoni ma tistaxtitbiddel; ghax meta l-imputazzjoni hija ta' esportazzjoni bla permess minhabba li kien hemm ksur ta' kondizzjoni tal-permess, l-addebitu ta' ksur tal-kondizzjonijiet tal-permess qieghed hemm, u ma jistax jinghad li hi kwistjoni ta' zieda jew alterazzjoni minn addebitu miktub fic-citazzjoni ghal iehor li ma hux miktub fiha.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni