Reference: Volume 79 (1995), Part No. 2, Section 2, Page 934

Judgement Details


Date
19/05/1995
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, AGIUS CARMEL A., ARRIGO NOEL V.
Parties
AVUKAT DOTTOR DOMINIC A. CASSAR NOE vs FRANCIS VELLA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
IPOTEKA GENERALI FUQ IMMOBBLI - KONVERSJONI F'IPOTEKA SPECJALI SA GHAXAR SNIN WARA L-1 TA' JANNAR, 1976 - TRASFERIMENT LIL TERZI QABEL JGHADDU L-GHAXAR SNIN
Summary
F'kaz li l-ipoteki generali li jolqtu l-beni immobbli tad-debitur, li sa zmien ghax snin wara l-1 ta' Jannar, 1976 ikunu ghadhom ghand id-debitur matur dak iz-zmien u dik l-ipoteka generali ma tigix ikkonvertita f'ipoteka specjali kif jiddisponi l-artikolu 19 ta' l-Att li jemenda dak li llum huwa l-artikolu 2016 Kapitolu 16, il-konsegwenza tkun li jekk din il-konversjoni ma ssirx, dak l-immobbli li jkun ghadu kolpit biss b'ipoteka generali, jigi lliberat fis-sens li d-debitur jista' jittrasferihliberu u frank minn dik l-ipoteka generali - dejjem s'intendi jekk din l-ipoteka generali tkun inholqot u giet insinwata qabel l-1 ta' Jannar, 1976; L-istess ragunijiet pero' ma japplikawx ghal dawkl-immobbli li ghalkemm gravati b'ipoteka generali iskritta qabel dik id-data, jigu ttrasferiti lilterzi qabel ma jghaddu l-ghaxar snin, cjoe' qabel l-1 ta' Jannar, 1986 ghaliex fuq dik l-immobbli ttrasferita lil haddiehor, il-kreditur ma jkunx jista' jezercita' d-dritt ta' konversjoni f'ipoteka specjali li l-ligi kkoncedietlu bhal dritt akkorcjat sal-1 ta' Jannar, 1986. Din l-interpretazzjoni ta' dak li hija ir-ratio legis ta' l-Att ta' l-1975, hija konformi man-necessita' li kull ligi riformatrici tad-drittijiet ghandha tirrispetta dak li ga' gie akkwizit; li meta certi drittijiet se jigumhassra dan isir bl-inqas pregudizzju ragonevoli possibbli ghall-pussessur ta' dawk id-drittijiet ufinalment, li s-soluzzjoni guridika gdida tidhol fl-Ordinament b'mod evoluttiv u fuq medda ta' zmienli huwa prudenzjalment necessarju ghall-adegwament.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info