Reference: Volume 79 (1995), Part No. 2, Section 2, Page 843

Judgement Details


Date
03/03/1995
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
DR. EDWARD WOODS LL.D. NOE vs DAVID JONES ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ARTIKOLU 2130 TAL-KODICI CIVILI - ARTIKOLU 544(E) TAL-KODICI TAL-KUMMERC - ECCEZZJONI TA' PRESKRIZZJONI - NOTIFIKA TA' CITAZZJONI
Summary
L-appellanti jikkontendi li l-eccezzjoni tal-preskrizzjoni ai termini ta' l-artikolu 544 (e) tal-Kodici tal-Kummerc missha giet milqugha ghaliex in-notifika tac-citazzjoni saret oltre z-zmien permessmill-artikolu 2130 tal-Kodici Civili ghan-notifika b'atti gudizzjarji intizi biex tigi interrotta xipreskrizzjoni. Din il-Qorti jidhrilha li l-artikolu 2130 ma hux applikabbli ghall-att tac-citazzjoni billi dan l-att jikkostitiwixxi "talba gudizzjarja" ai termini ta' l-artikolu 2131 u 2132 tal-Kodici Civili. Il-preskrizzjoni in kwistjoni giet interrota appena saret it-talba gudizzjali ta' l-attur nomine bil-prezentata tac-citazzjoni odjerna. L-artikolu 2130 japplika meta si tratta ta' ittraufficjali jew xi att gudizzjarju iehor skond l-artikolu 2128 tal-Kodici Civili li bih il-kreditur juri li bi hsiebu jzomm il-jedd tieghu ta' azzjoni fil-konfront tad-debitur.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info