Reference: Volume 82 (1998), Part No. 4, Section , Page 446

Judgement Details


Date
16/12/1998
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
VELLA PATRICK
Parties
IL-PULIZIJA vs NAZZARENO ZARB U MELCHIOR SPITERI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DRITT TA' APPELL TA' L-AVUKAT GENERALI - ESPERTI EX PARTE - KOMPETENZA TAL-QORTI TAL-MAGISTRATI - RICETTAZZJONI - SERQ
Summary
Il-posizzjoni dwar il-materja lijkun jiffurmaw parti mill-Korp tal-Pulizija hija li dak li gie decizli huwa null u ma ghandux valur probatorju ghandu jittiehed likien hekk ab initio, u mhux li sar hekk wara d-cizjonijiet f'kawzi ta` natura kostituzzjonali.HUwa principju ormai accettat li sakemm l-inkarigu espletat minn tali espert ikun biss kwistjoni ta` kostazzjoni ta` stat ta` fatt, ir-rapporttaghhom f'dak is-sens huwa ammississibbli, bhala prova valida. Huma l-opinjonijiet ul -kokluzjonijiet komparattivi taghhom li m'ghandhomx valur probatorju. Galadarba l-posizzjoni hija li rapport ta`dawn l-esperti, li jikkontjenu opinjonijiet u rizultanzi ta` xi ezamijiet minnhom mahgmula, huma nulli u bla ebda effett probabtorju, taghmel sens li Qorti, anke minn jeddha, minkejja li ma jkunx hemm oggezzjoni ghal dawn l-esperti mid-dfizza, tiddecidi billi tiskarta ghal kollox tali opinjonijietu rapporti. Idealment is-sitwazzjoni ghandha tkun li, fejn huwa possibli, provi kjarament inammissibbli ghandhom jigu ddikjarati hekk fil-mument opportun u allura sfilzat jew mwarrba mal-ewwel. B'danakollu, xejn ma jzomm Qorti li propju fl-ahhar tal-proceduri, meta tigi sabiex tassal ghall-konkluzjonijiet, u ddecizjoni taghha, tiddikjara hi, suq sponte, xi provi, li materjalment ikunu fl-atti, bhala nulli u bla ebda valur probatorju. Il-Qorti tal-Magistrari bhala Qorti ta` Gudikatura kriminali tista` ssib htija f'reat mhux dedott fl-akkuza, sakemm dak ir-reat ikun inqas mir-reat principaliu sakemm tassew dan ir-reat sekondaju effettivament ikun kompriz u involut fir-reat principali. Ir-reat tas-serq huwa hal kollox differenti mir-reat ta` ricetazzjoni. Bizzejjed wiehed ihares lejn l-elementi kosituttivi ta` dawn iz-ewg reati sabiex jara mal-ewwel id-differenza bejniethom. Per ezempju, l-element intenzjonali fiz-zewg reati huwa ghal kollox differenti. f'kaz ta` serq, l-oggett lijinsteraq jista`jkollu oriini jew provenjenza legittim, bhal ma generalment ikollu, u l-halliel jiehu dak l-oggett minghand sidu minghajr il-permess teighu, bl-intenzjnali lijaghmel xi forma ta` gwadann. Fir-ricettazzjoni, l-elemetn intenzjonali jirrkjedi li r-ricettatur ikun jef, jew mic-cirkostanzi partikolri tal-kaz, ikun missu ragonevolment ikunjaf, lil-oggett li qed jakkwista gej minn provenjenza kriminuza. Jigifieri x-xjenza tal-malvivvent fiz-zewg reati hija ghal kollox differenti. Fil-passat kien hemm gurisprudenza lokali li kienet tikkunsidra r-reat ta` ricettazzjoni bhala reat minuri kompriz u involut fis-serq. Izda din il-gurisprudenza inqalbet u gie rrikonxxut li r-ricettazzjoni huwa reat awtonomu mis-serq. L-Avukat Gernali ma ghandux dirtt ta` appel meta s-sentenza appellata ktun ibbazata fuq apprezzament ta fatt. L-artikolu 413 (1) (b) (iv) (i) tal-Kodici Kriminali jaghti dritt ta` appell lill-Avukat Generali meta l-Magistrat li jkun iddecida l-kawza fl-ewwel istanza jkun iddikjara illi fil-fatt ma kienx hemm l-elementi kostituttivi tar-reat addebitat lill-imputat, izda din il-kelma "fatt" ghandha tiftiehem bhala l-fatt kif migjub fl-imputazzjoni apparti l-provi, u mhux il-fatti kif jirrizultaw mill-provi. Taht dinid-disposisizzjoni huwa nake peremss l-appellmeta, ghad lil-Magistrat ikun dahal fil-fatti, pero`, meta jkun gie biex japplika ghalihom id-disposizzjoni tal-ligi, hu jiterpretaha hazin, ghaliex f'kaz simili jkun hemm ukoll kwistjoni tal-ligi.Is-semplici applikazzjoni tal-ligi ghall-fatt ma tammontx ghal punt ta` dritt. Kieku kien diversament, kull sentenza kienet tkun apppellabbli gahliex f'kull sentenza bilfors hemm u ssir applikazzjonital-ligi. L-artikolu 413 (1) (b) (iv) (i) ma ghandux jigi znaturat b'mod illimalli f'sentenza tissemma l-ligi, allura jitqies li hemm lok ghall-appell fuq punt ta` dritt, imma ghandu jigi korrettement mizmum fil-limiti gusti tieghu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info