Reference: Volume 82 (1998), Part No. 4, Section , Page 236

Judgement Details


Date
16/07/1998
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
IL-PULIZIJA vs STEPHEN ZAMMIT
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
IDENTIFICATION PARADE - IDENTIFIKAZZJONI TA' IMPUTAT
Summary
Il-ligi taghna hi partikolarment skarsa dwar regoli li ghandhom x'jaqsmu ma l-identifikazzjoni ta' imputat jew akkuzat. Infatti, l-unika disposizzjoni tal-ligi in materja - l-artikolu 648 tal-KodiciKriminali - hi redata fin-negattiv, fis-sens li tghid x'mhux mehtieg u mhux x'inhu mehtieg. Minn din id-disposizzjoni jidher car li l-legislatur ma riedx ixekkel lill-partijiet fil-kawza b'regoli rigidi ta' kif ghandha ssir l-identifikazzjoni ta' persuna jew oggett, izda halla fil-gudizzju prudentital-Qorti li tirregola ruhha skond il-kaz. Din id-disposizzjoni, naturalment, tapplika ghal identifikazzjoni f'Qorti, bhal, per ezempju, fil-ghassa tal-pulizija, u li ma tghid xejn. Dan ma jfissirxli ma hemmx regoli ta' prudenza ddettati mill-buon sens li ghandhom jigu osservati, specjalment f'dawk li jissejhu identification parades; dawn ir-regoli huma intizi fl-interess kemm tal-prosekuzzjoni kif ukoll tad-difiza bl-iskop li l-identifikazzjoni ta' persuna bhala l-awtur ta' reat jew bhala l-persuna altrimenti nvoluta fih tkun attendibbli b'mod li l-gudikant tal-fatt ikun jista' jserrah mohhu li ma hemmx zball f'dik l-identifikazzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info