Referenza: Volum 82 (1998), Parti Nru. 4, Taqsima , Paġna 385

Dettalji tas-Sentenza


Data
09/10/1998
Qorti
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Ġudikatura
VELLA PATRICK
Partijiet
IL-PULIZIJA vs CARMEL CAMILLERI U THERESE SIVE TESSIE AGIUS
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
STQARRIJA
Fil-Qosor
Ir-rilaxx ta` stqarrija da parti ta` min ikun qieghed jigi interrgoat mill-pulizija huwa fakoltattiv, fis-sens li dana m'ghandu l-ebda obbligu li jirrilaxxja stqarrija jew li jirrispondi ghal domandiposti lilu mill-pulizija. Min dan jirrizulta l-principju fondamenti li stqarrija trid tkun volontarja, umhux spontanea, sabiex ikollha valur probatorju. L-oneru tal-prova li starrija tkun saret volontarjament jaqa` dejjem fuq il-prosekuzzjoni, bhal kull prova ohra. Il-prosekuzzjoni ghandha taghtiprima facie evidence ta` l-ezistenza ta` dn ir-rekwzit, li malli jirrizulta sodisfatt, l-oneru tal-prova kuntrarja jigi spustat ghal fuq l-imputat jew akkuzat li jkun qed jallega li l-istqarrija tieghu kienet ittiehdet b'wiehd mill-metodi kkontemplati fl-artikolu 658 tal-Kodici Kriminali. Jekk l-imputat jew akkuzat jaghmel allegazzjoni li stqarrija ma ttihditx volontarjament, il-kriterju i ghandu jigi adottat huwa jekkm, il-fatti allegati minu, kinux talil i operaw fuqu b'mod li waslluh biex jghid dak li qal, li altrimenti ma kiens jghid. Fi kliem iehor, hu jrid jaghmel il-prova: Tal-fattiminnu allegati; u Li dawk il-fatti kellhom fuqu l-effett li huwa qed jallega. DAwn il-provi, biexikollhom l-effet desiderat minnu, iridu jiggeneraw dubbju ragonevoli li l-sitqarrija tieghu giet irrilaxxjata volontarajemnt. Id-dubbju rikjest mil-ligi ghandu jigi ggenerat, jew minn argumentazzjoni, jew minn fatti adegwatament ippruvati mid-difiza, sabiex dan id-dubbju jkkollu effett li jindebbolixxi serjament il-kaz tal-prosekuzzjoni. Sabiex stqarrija tkun volontarja, ma tridx tkun giet irrilaxxajta mill-imputat jew mill-akkuzat minhabba biza` li jista` jsofri xi pregudizzju, jew bit-tamalijkseb xi vantagg, jew minhabba xi forma ta` oppressjoni, bhala rizultat ta` intervent minn perusnata` awtorita`. L-inducement, cjoe` it-thajjir, oferta jew suggeriment ghandu jsir jew jigi kominukat lill-interrogat, ghalkemm mhux necessarju li dan isir direttament lilu. Punt iehor essemzjali ghar-rekwizit ta` inducement hu li dan isir minn dak lil-Inglizi jsejhulu a erson in authority, u li l-kliem li dan jghid ikun jireferi ghall-akuzi ta` reat u ghall-bidu tal-prcess kriminali in konnessjoni ma` l-istess reat li tieghu persuna tkun qed tigi investigata u interrogata. punt ioehor ferm imporatni li ghandu jigu kkunsidrat qabel ma jigi deciz jekk l-inducement jistax jirrendi l-istqarrijain kwistjoni wahda inammissibbli, huwa min ser jibbenefika minn tali inducement jistax jirrendi l-istqarrij in kwistjoni wahda inammissibbli, huwa min ser jibbenfika minn tali inducement. Fi kliem iehor, diskors ta` l-interrogatru fis-sens li terza persuna tkun ser tigi vantaggjata jew anke zvantaggjatha, dipendenti minn jekk l-imputat jew akkuzat jaghmilx stqarrija jew le, ma jirrendix dik l-istqarrija bhala wahda mehuda b'mod mhux volontarju, u allura hi ammissibbli u dan ghaliex il-kliem ghandu jirreferi ghal xi beneficcju jew vantagg li jista` jsib ruhu fih l-interrogat u b'referenza ghall-akkuzi u procediment fil-konfront tieghu biss, u mhux ghal xi akkuzi u procediment li jistghu jsiru fil-konfront ta` terzi.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni