Referenza: Volum 82 (1998), Parti Nru. 4, Taqsima , Paġna 299

Dettalji tas-Sentenza


Data
26/08/1998
Qorti
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Ġudikatura
DE GAETANO VINCENT
Partijiet
IL-PULIZIJA vs GAUDENZIO BORG
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ATT DWAR ID-DRITTIJIET TA' L-AWTUR (KAP. 196) - FRODI FIL-KUMMERC - KSUR TA' DRITTIJIET TA' L-AWTUR - KWERELA
Fil-Qosor
Ghall-fini tad-diversi paragrafi kkontemplati fis-subartikolu (1) ta' l-artikolu 298 tal-Kodici Kriminali, ebda kwerela mhi mehtiega; jigifieri l-pulizija jistghu jipprocedu ex officio. Ghalkemm l-artikolu 542 tal-Kodici Kriminali, li jitkellem dwar min jista' jaghmel kwerela f'isem haddiehor, ma jsemmix specifikament persuna li jkollha prokura minghand haddiehor, dan l-istess artikolu ma jeskludix li kwerela ssir a bazi ta' prokura generali jew specjali. L-artikolu 542 hu intiz proprju biex jipprovdi ghal dawk il-kazijiet fejn wiehed ma jistenniex li ghandu jkun hemm prokura u fejn ghalhekkil-ligi tippresumi l-awtorita' li persuna ghandha li taghmel kwerela a nom ta' persuna ohra. Bil-kelma "emblema", uzata fl-artikolu 298 (1) (f) tal-Kodici Kriminali, wiehed ghandu jifhem dak l-assjem ta' kliem, kuluri, sinjali, marki u stampi, jew kombinazzjoni ta' xi uhud minnhom, mahsuba biex iwasslu messagg, per ezempju dwar l-origini, il-provenjenza jew in-natura tal-merkanzija in kwistjoni.L-emblema trid tkun "imxebbha b'qerq", jigifieri maghmula tixbah - u ghalhekk mhux necessarjamentidentika ghal - wahda awtentika bl-iskop li tqarraq. L-istess, naturalment, jinghad ghal marka jewsinjal: dawn iridu jkunu jixbhu marka jew sinjal awtentiku. Ma hemmx ghalfejn li l-marka, sinjal jew emblema jkunu "stampati"; marka, sinjal jew emblema mehjuta b'xi mod ikun li jkun, hi bizzejjed.Ghall-fini tar-reat ikkontemplat fl-artikolu 298B, il-kwerela hi mehtiega. Jekk l-oggett in kwistjoni jew xi marka jew emblema fuqhom ma jinkwadrawx ruhhom fi "ksur tal-jeddijiet li johorgu mid-drittijiet ta' l-awtur" (copyright) u cjoe' jaqghu taht xi wahda mill-kategorji msemmija fl-artikolu 3 (1) tal-Kap. 196, allura ma jistax jissussisti r-reat ikkontemplat fl-artikolu 298B tal-Kodici Kriminali.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni