Reference: Volume 82 (1998), Part No. 4, Section , Page 117

Judgement Details


Date
16/02/1998
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
IL-PULIZIJA vs DAVID MIZZI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
HOLQIEN QARRIEQI TA' PROVI FOLOZ - KALUNJA - SIMULAZZJONI TA' REAT
Summary
Ir-reat ikkontemplat fl-artikolu 110 (1) tal-Kodici Kriminali hu dak tal-kalunja reali jew indiritta, u jiddistingwi ruhu mill-kalunja verbali jew diretta kkontemplat fl-artikolu 101 billi jirrikjedili l-........... b'qer, materjalment holoq, jew materjalment gieghel li jidher li hemm fatt jew cirkostanza bl-iskop li dan il-fatt jew cirkostanza bl-iskop li dan il-fatt jew cirkostanza tkun tista'tingieb bhala prova kontra persuna ohra. Kemm fil-kalunja diretta kif ukoll f'dik indiretta, l-element formali tar-reat jikkonsisti illi filli wiehed ikollu l-hsieb li jaghmel hsara lil persuna ohrabilli jaghmelmill-gustizzja strument ta' ingustizzja kontra dik il-persuna l-ohra. Fi kliem iehor,ghar-reat ikkontemplat fl-artikolu 110(1) mhux bizzejjed is-semplici kliem, gew migjuba bil-fomm jew bil-miktub, li permezz taghhom wiehed dolozament jakkuza persuna quddiem awtorita' kompetenti b'fatti ammontati ghal reat meta jkun jaf li dik il-persuan hi innocenti, izda hu mehtieg li jinholqu tracci jew indizzji materjali bil-hsieb l idawn ikunu jistghu jintuzaw kontra dik il-persuna. Kwantughar-raet ikkontemplat fl-artikolu 110 (2) - is-simulazzjoni ta' reat - dan, bhal fil-kaz tal-kalunja, jinqasam f'simulazzjoni reali jew indiretta. Is-simulazzjoni reali jew indiretta tavvera ruhha meta wiehed bil-qerq johloq tracci ta' reat b'mod li jistghu jinbdew proceduri kriminali sabiex jizguaw li dak ir-reat kien sar. Is-simulazzjoni verbali jew diretta tirrikjedi sempliciment li l-agentikun iddenunzja lill-Pulizija Esekuttiva reat li hu jkun jaf li ma sarx. Ghalhekk elment kostituttiv ta' dan ir-reat hu l-konsapevolezza ta' l-agent li r-reat li hu qed jiddenunzja fil-fatt ma sehhx. Is-semplici fatt li wiehed joqghod fuq dak li jkun qallu haddiehor, minghajr ma jkollu raguni ghaliex jahseb li dak li qallu dak il-haddiehor ma kienx minnu, ma jwassalx ghal dan ir-reat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info