Reference: Volume 82 (1998), Part No. 4, Section , Page 373

Judgement Details


Date
06/10/1998
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
VELLA PATRICK
Parties
IL-PULIZIJA vs PETER MIFSUD
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DRITT TA' APPELL TA' L-AVUKAT GENERALI - XHUD DEBITAMENT INNOTIFIKAT
Summary
Illi l-gurisprudenza kostanti fil-materja tghid li meta xhud, debitament innotifikat kif jirrizultamir-riferta, ma jidhirx biex jixhed quddiem il-Qorti tal-Magistrati, sakemm il-prosekuzzjoni ma tkunx irrinunzjat ghal dak ix-xhud, dik il-Qorti ghandha tiehu dawk il-provvedimenti kollha mehtiega kontra dak ix-xhud, u tiddiferixxi s-smigh tal-kawza ghal data ohra, kemm-il darba dak ix-xhud ikun indispensabbli, ghall-prosekuzzjoni. Jekk dan ma jsirx, allura l-Avukat Generali jkollu dritt ta` appell ai termini ta` l-artikolu 413 (1) (b) (vi) tal-Kodici Kriminali. Jekk il-Qorti tghaddi sabiex taghti s-sentenza taghha anke meta xhud, debitament innotifikat, jonqos li jidher bla ma jaghti ragunivalida, allura tinholoq sitwazzjoni fejn il-procediment u l-ezitu ta` proceduri jkun jiddpendi kompletament fuq jekk xhud ifettillux jidher jew le. Din tkun sitwazzjoni fejn kemm il-prosekuzzjoni kif ukoll -Istat jigu ppregudiati ingustament. Illi huwa biss meta l-prosekuzzjoni ma tkunx f'-posizzjoni li tinforma lill-Qorti dwar ir-riferta u tonqos mill-obbligi tagha imposti mil-ligi li tesebixxi riferta posittiva u valida ta` xhid, li allura, f'tali cirkostnazi, dan in-nuqqas bla dubbju ta` xejn ghandu jmur a favur ta` l-akkuzat lij kollu dritt li jitlob li l-proceduri jitkomplew u ma jiguximhollija ghal dat ohra. Gahlhekk hija haga naturali li qabel ma l-akkuzat jaghmel tali talba, il-Qorti ghandha taghti kull oppportnita` lill-prosekuzzjoni li tesebixxi r-riferti relattivi jew tivverballizza li x-xhieda taghha huma debitament imharrkin.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info