Reference: Volume 82 (1998), Part No. 4, Section , Page 364

Judgement Details


Date
06/10/1998
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
VELLA PATRICK
Parties
IL-PULIZIJA vs MARIO CAMILLERI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
SOKOR
Summary
Il-materja ta` sokor hi kkontemplata fl-artikolu 34 tal-Kodici Kriminali. Bhala regola generali, l-artikolu 34 (1) jiddisponi li s-sokor ma jistax jingieb bhala eccezzjoni kontra akkuza kriminali. L-eccezzjonijiet ghal din ir-regola jinsabu fis-subartikoli sussegwenti, u qua eccezzjonijiet, ghandhom jigu interpretati u appliakti ristrettivamnet. Met ajigi ppruvat li persuna tkun fi stat ta` sokor volut minnha, qabel ma tigi accettata l-eccezzjoni taht l-artikolu 34 (4), il-Qorti ghandha tarau tezamina jekk mikejja dak l-istat ta` sokor, jew stat iehor approssimattiv, li forsi seta` b'xi mod jinnewtralizza l-possibilita` ta` intenzjoni partikolari, kienx hemm il-possibilita` ta` intezjoniohra. Ghandu jigi ezaminat jekk l-appellat kien fi stat li ma setax ikollu l-kapacita` li jifformaintenzjoni ghal reat partikolari, izda kellu l-kapacita` li jifforma intenzjoni ghal reat iehor. Sabiex jigi invokat l-artikolu 34 (4) b'success, mhux bizzejjed li jirrizulta li l-persuna imputat tkun fis-skra. Biex dan l-istat ta` sokor ikun dirimeni, jehtieg li l-Qorti tkun sodisfatta li, fil-hin tal-kommissjoni tad-delitt, ma kien jaf x'qed jaghmel jew ma kien jaf li dak li kienqed jaghmel kienet xi haga hazina.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info