Reference: Volume 82 (1998), Part No. 4, Section , Page 86

Judgement Details


Date
21/01/1998
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
IL-PULIZIJA vs VICTOR VELLA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ARTIKOLU 338(EE): "TFIXKIL" - NULLITA' TA' SENTENZA - ORDNI LEGITTIMU - TENTATTIV TA' KONTRAVVENZJONI
Summary
It-tfixkil ikkontemplat fl-artikolu 338 tal-Kodici Kriminali jrid ikun sar bl-iskop li b'xi mod jaghmilha aktar difficli biex il-pulizija taghmel, jew taht cirkostanzi li fihom dak li jkun ghandu ragonevolment jobsor li dak li qed jaghmel sejjer ifixkel lill-pulizija fil-qadi ta' dmirijiethom. Il-ligi titkellem dwar min ifixkel u mhux ukoll dwar min jipprova ifixkel. Ghalhekk, jekk ikun hemm tentattiv ta' tfixkil minghajr pero' ma jkun gie effettivament imfixkel l-ufficjal in kwistjoni, dan mhux reat, tenut kont tal-fatt li skond l-artikolu 41(2) 'it-tentattiv ta' kontravvenzjoni ma jaqa' taht ebda piena, hlief fil-kazijiet imsemmijin espressament fil-ligi". Ma jkun hemm ebda nullita' fil-proceduri ta' l-Ewwel Qorti ghas-semplici fatt li l-Magistrat izomm seduta f'post li mhux addett ghall-Qrati tal-Magistrati.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info