Reference: Volume 82 (1998), Part No. 4, Section , Page 76

Judgement Details


Date
07/01/1998
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
IL-PULIZIJA vs GEORGINA GAUCI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
RAGION FATTASI
Summary
Fil-ligi taghna r-reat ta' ragion fattasi mhux meqjus bhala delitt kontra l-proprjeta izda bhala delitt kontra l-amministrazzjoni tal-gustizzja uamministrazzjonijiet pubblici ohra. Ghalhekk mhix applikabbli d-disposizzjonijiet ta' l-artikolu 331 tal-Kodici Kriminali li tipprovdi li, b'eccezzjoni ta' certi delitti "ma hemmx azzjoni kriminali ghal reati li jsiru kontra hwejjeg........tar-ragel jewtal-mara...." Din id-dispozizzjoni hi applikabbli biss ghad-delitti kontra l-proprjeta' (u kontra s-sigurta' pubblika), jigifieri mill-artikolu 261 ' il quddiem. Il-ko-possessuri ta' oggett ghandhom- sakemm ma jigix miftiehem jew ordnat mod iehor minn awtorita' kompetenti, jew sakemm mhux ipprovdut mod iehor fil-ligi - drittijiet ta' tgawdija indaqs fuq dak l-oggett. L-istess jinghad ghall-kopropprjetarji: dawn ghandhom drittijiet indaqs fuq l-oggett u, kif jipprovdi espessament l-artikolu 491 (b) tal-Kodici Civili, ghalkemm kull wiehed mill-koproprjetarji jista' jinqeda bil-hwejjeg in komun, dan ma jistax jaghmlu "b'mod li ma jhallix lill-kopropprjetarji l-ohra jinqdew biha in komun skond il-jeddijiet taghhom".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info