Reference: Volume 82 (1998), Part No. 4, Section , Page 30

Judgement Details


Date
13/05/1998
Court
OF CRIMINAL APPEAL (SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., ARRIGO NOEL V.
Parties
IR-REPUBBLIKA TA' MALTA vs CHARLES STEVEN MUSCAT
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ATT TA' AKKUZA - PIENA - REAT KONTINWAT - REATI KONTRA L-PERSUNA
Summary
F'din is-sentenza l-Qorti qalet li l-Avukat Generali jista' jibbaza l-att ta' l-akkuza fuq provi lima ngibux fil-kumpilazzjoni. Dan ma jgibx ghan-nullita' ta' l-att ta' l-att ta' l-akkuza (jew kapta' l-att ta' l-akkuza) stante ukoll dak li jipprovdi l-artikolu 435 tal-Kodici Kriminali. Fl-istadju ta' l-eccezzjonijiet preliminari l-Qorti Krminali ma taghmilx apprezzament tal-provi kollha migjuba fil-kors tal-kumpilazzjoni biex tara jekk prova partikolari tirrizultax sodisfacentement jew le;din hija haga merament ta' prova messa ultimament f'idejn min irid jiddeciedi dwar il-provi. jekk il-piena mitluba fl-att ta' akkuza ma tkunx dik korretta, dan ma jgibx in-nullita' ta' l-att ta' akkuza (jew kap ta' l-att ta' akkuza). Il-piena tifforma s-suggett tad-diskussjoni li talvolta tista' ssir wara verdett tal-gurati, u dana kif jipprovdi l-artikolu 490 tal-Kodici Kriminali. Huwa principju stabbilit kemm fil-gurisprudenza kif ukoll skond certa duttrina li meta si tratta ta' reati kontra l-persuna, ikun hemm invarjabbilment diversita' ta' reati b'mod li addiritura tigi eskluza anke l-figura tar-reat kontinwament.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info