Reference: Volume 82 (1998), Part No. 4, Section , Page 7

Judgement Details


Date
08/05/1998
Court
OF CRIMINAL APPEAL (SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., ARRIGO NOEL V.
Parties
IR-REPUBBLIKA TA' MALTA vs JOSEPH GRECH U BERNARDETTE SPITERI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
FILES GOVERNATTIVI
Summary
Wara li l-Qorti Kriminali ddecidiet li file governattiv, b'riserva ghal dak li jipprovdi l-artikolu637 (4) tal-kodici ta' Organizzazzjoni u Procedura Civili (Kap. 12), huwa ammissibbli bhala prova, il-Qorti ta' l-Appell Kriminali ddelineat il-krterji li ghandhom jiggwidaw l-ammissibilita' ta' l-imsemmija prova: Stabbilit illi l-file huma prima facie ammissibbli, il-Qorti Kriminali ghandha tghaddi biex ma l-ewwel opportunita' li jidhirilha xieraq u in ossequio tal-principji enunzjati fil-bidu tas-sentenza taghha, tipprokura l-esebizzjoni ta' dawn il-files fl-atti tal-kawza. Fit-tieni lok il-Qorti Kriminali ghandha, kif irriservat li taghmel, tara jekk dawn id-dokumenti jew xi parti minnhom, humiex, miquta mill-artikolu 637 (4) tal-Kap. 12 ghaliex dejjem jista' jkollha r-responsabbilita'li tinduna b'xi parti mid-dokument li jkun jehtieg li jigi ssenjat ghall-fini ta' l-artikolu msemmi.Sorpassat dan l-istadju, jekk l-artikolu 637 (4) tal-Kap. 12 fil-fehma tal-Qorti Kriminali ma jkunx japplika ghad-dokumenti in dizamina, l-stess dokumenti ghandhom jigu messi taht l-kontroll taghhaghad-dispozizzjoni kemm tal-prosekuzzjoni kemm tad-difiza, u ghandu mbaghad jigi stabbilit it-terminu f'liema d-difiza ghandha tindika liema partijiet minn dawk id-dokumenti hija tixtieq li taghmel uzu minnhom biex il-Qorti tkun ippreparata dwar kwistjonijiet ta' rilevanza. Ghandu jigi assigurat ukoll li dan kollu jsir fi stadju illi ma jippregudikax id-drittijiet tad-difiza li jkollha l-facilita' kollha li tipprepara d-difiza taghha.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info