Reference: Volume 82 (1998), Part No. 4, Section , Page 1

Judgement Details


Date
02/03/1998
Court
OF CRIMINAL APPEAL (SUPERIOR)
Judiciary
AGIUS CARMEL A., ARRIGO NOEL V., SAID PULLICINO JOSEPH
Parties
IR-REPUBBLIKA TA' MALTA vs LAWRENCE ASCIAK SIVE AXIAK U FRANCIS SIVE FRANKIE AXIAQ
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ATT TA' L-AKKUZA PPREZENTAT TARD
Summary
Il-fatt illi l-Avukat Generali ma jkunx ipprezenta l-att ta' l-akkuza fiz-zmien ix-xahar stipulat mil-ligi, u fl-assenza ta' proroga biex jipprezentah ulterjorment, ma jgibx bhala konsegwenza illi jekk dak l-istess att ta' akkuza jigi pprezentat sussegwentement u ghalhekk oltre l-perijodu ta' xaharimsemmi, dak l-istess att ikun null fit-termini tal-ligi. Il-konsegwenzi tan-nuqqas ta' l-Avukat Generali illi jipprezenta l-att ta' l-akkuza fiz-zmien stabbilit mil-ligi jew permess lilu mill-Qortipermezz ta' proroga jistghu ikunu diversi fosthom jistghu anke jwasslu ghal-liberazzjoni milll-arrest ta' l-imputat, pero' mhux ikkontemplat mil-ligi bhala wahda mill-konsegwenzi li l-Avukat Generalihuwa prekluz milli jipprezenta l-att ta' l-akkuza xorta wahda avolja jkun skadielu t-terminu f'liemakaz mhux talli l-ligi ma tikkontemplax in-nullita' ta' dak l-istess att ta' akkuza, anzi fit-termini ta' l-artikolu 602 tal-Kodici Kriminali tipprovdi illi dik l-istess prezentata tardiva tista' tinnewtralizza certi effetti ohra illi jista' talvolta jkun hemm kieki l-att ta' l-akkuza ma jkunx gie prezentat fiz-zmien stabbilit, il-possibilita' li l-imputat jigi liberat cjoe' mehlus mill-arrest, matibqax tezisti jekk sadanittant l-att ta' l-akkuza jkun gie pprezentat anke jekk tardivament. Dinhija indikazzjoni cara li l-ligi makienet qatt intenzjonata li ttellef id-dritt ta' l-Avukat Generali li jipprezenta l-att ta' l-akkuza allavolja jkun skadielu t-terminu anzi mhux hekk biss, billi certi drittijiet ta' l-akkuzata illi jkunu in limbo bhal ma huwa dak li jitlob li jigi lliberat mill-arrest jintilfu appena l-att ta' l-akkuza jigi pprezentat sakemm dik it-talba tkun ghada ma saritx.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info