Reference: Volume 77 (1993), Part No. 3, Section , Page 151

Judgement Details


Date
21/05/1993
Court
OF COMMERCE
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
EDDIE CACHIA vs DR. JOSEPH GALEA LL.D. ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
KUMMISSJONI GHALL-INVESTIGAZZJONIJIET TAL-INGUSTIZZJI - SMIEGH XIERAQ
Summary
L-artikolu 39 tal-Kostituzzjoni u l-artikoklu 6 tal-Konvenzjoni Ewropeja tad-Drittijiet tal-Bniedemjiggarantixxu d-dritt ghal smigh xieraq (fair hearing) kemm-il darba l-Qorti jew l-Awtorita' gudikanti mwaqqfa b'ligi tigi mitluba tiddecidi dwar l-ezistenza jew l-estensjoni ta' drittijiet jew obbligazzjonijiet civili jew dwar akkuza ta' reat kriminali. F'dawn il-kazijiet, il-Qorti jew awtorita' gudikanti ghandha tkun indipendenti u imparzjali. Il-proceduri ghandhom jinzammu fil-pubbliku, u lill-akkuzat jew lill-parti interessata ghandha tinghata l-fakulta' li jikkontrolla u jressaq il-provikollha biex isahhah it-tezi tieghu. Biex japplikaw dawn l-artikoli, il-Qorti jew awtorita' ghandhamhux biss tkun "awtorita gudikanti" izda trid ukoll tezercita dik l-awtorita' biex tiddeciedi dwar l-ezistenza jew l-estensjoni ta' drittijiet jew obbligazzjonijiet civili jew dwar akkuza ta' reat kriminali. Skond l-Att XV ta' l-1987, li holoq il-konvenzjoni ghall-Investigazzjoni ta' l-Ingustizzja,din il-Kummissjoni ma kinitx mahsuba sabiex tiddetermina drittijiet jew obbligazzjonijiet izda sabiex tinvestiga rapport ta' individwu dwar ilment tieghu li hu garrab hsara jew ingustizzja bhala rizultat ta' xi distinzjoni eskluzjoni jew preferenza indebita ezercitata direttament jew indirettamentmill-gvern. ghalhekk il-Kummissjoni ghall-Investigazzjoni ta' l-Ingustizzja ma hix "qorti" ghall-ghanijiet ta' l-artikolu 39 tal-Kostituzzjoni u l-artikolu 6 tal-Konvenzjoni Ewropeja tad-Drittijiet tal-Bniedem, u d-dritt garantit b'dawk l-artikoli ma japplikax ghall-procedimenti quddiem il-Kummissjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info