Reference: Volume 77 (1993), Part No. 4, Section , Page 218

Judgement Details


Date
25/02/1993
Court
OF COMMERCE
Judiciary
CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
AVUKAT DOTTOR PHILIP MANDUCA NOE vs AVUKAT DOTTOR MARK CHETCUTI ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DEPOZITU BANKARJU - ECCEZZJONI TA' NUQQAS TA' GURISDIZZJONI - HTIEGA LI L-OGGETT INNIFSU MERTU TAL-KAWZA JRID IKUN JINSAB MALTA
Summary
Il-Qrati ta' Malta ghandhom gurisdizzjoni biex jisimghu u jiddeciedu l-kawzi kollha li jirrigwardawkull persuna f'kawzi dwar hwejjeg li jinsabu f'Malta. Il-kaz l-aktar komuni hu meta l-oggett tal-kawza jkun immobbli sitwat hawn Malta, pero' jista' jkun il-kaz ukoll ta' mobbli. Irid jigi rrilevatli ghalkmm jezisti depozitu bankarju f'Malta li jidher li gie sekwestrat mill-attur "ad fundandam jurisdictionem" u li ghalhekk tezisti l-potenzjalita' ta' esekuzzjoni effettiva (ghalkemm in parti) ta' eventwali sentenza ta' dawn il-Qrati, pero' dan il-fatt wahdu ma jirradikax il-gurisdizzjoni ta' din il-Qorti billi jonqsu elementi ohra li jissemmew fl-artikolu 742(1)(g) tal-Kap. 12.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info