Reference: Volume 77 (1993), Part No. 3, Section , Page 34

Judgement Details


Date
05/02/1993
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CAMILLERI FRANK G.
Parties
JOSEPH GRECH vs BARTOLOMEO SIVE ALBERT MICALLEF
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"ACTIO PETITORIA"
Summary
Il-konvenut eccepixxa n-nullita' ta' l-azzjoni ta' l-attur ghaliex jghid li filwaqt li din hija impostata bhala "actio petitoria" t-talbiet m'humiex konformi ma' dak li tirrikjedi din l-azzjoni. Minnezami akkurat kemm tac-citazzjoni ta' l-attur kif ukoll tad-dikjarazzjoni annessa maghha, din il-Qorti waslet ghall-konkluzjoni ghal kollox differenti. Infatti, m'hemm xejn li mhux car u sewwa ghall-iskopijiet ta' l-azzjoni petitorja. Jekk wiehed josserva sewwa l-kawzali tac-citazzjoni malajr jifhem illi l-attur qieghed jibbazaha fuq it-titolu li ghandu ta' proprjeta' fir-rigward tal-hajt divizorju li gie demolit u mkien ma jissemma l-pussess. Barra hekk il-kelma spoll qatt ma tissemma la fil-kawzali u lanqas fit-talbiet. Azzjoni ta' spoll ipprivileggjat trid tigi esperita fi zmien xahrejn mill-kommissjoni ta' l-att spoljattiv filwaqt li l-azzjoni ta' manutenzjoni trid issir fi zmien sena, termini li ma japplikawx ghall-kaz odjern.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info