Reference: Volume 77 (1993), Part No. 3, Section , Page 13

Judgement Details


Date
15/01/1993
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CAMILLERI FRANK G.
Parties
ROGER SULLIVAN NOE vs IL-KONTROLLUR TAD-DWANA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
HTIEGA TA' ITTRA UFFICJALI JEW PROTEST QABEL IC-CITAZZJONI - KONVENUT LI JOKKUPA KARIGA PUBBLIKA - NULLITA'
Summary
M'hemm l-ebda dubju li l-konvenut qieghed jigi mharrek bhala persuna li qieghda tokkupa kariga pubblika u mhux personalment; ghalhekk, skond il-ligi, l-attur seta' jipprezenta citazzjoni kontra tieghuwara li jkunu ghaddew ghaxart ijiem min-notifika lilu ta' ittra ufficjali jew ta' protest li fih il-pretensjoni ta' l-attur tkun imfissra b'mod car. Fil-fehma tal-Qorti xejn ma jiswa li r-Registratur ippermetta l-prezentata ta' l-istess citazzjoni ghaliex in-nullita' imposta mil-ligi ma tista' bl-ebda mod tigi sanata. Dan apparti l-konsiderazzjoni li tkun haga ghal kollox assurda kieku wiehed ikun jista' jiehu vantagg min-nuqqas tar-Registratur li, skond il-ligi, ghandu l-obbligu li jirrifjuta li jircievi l-att gudizzjarju li ma jkunx ipprecedut bl-ittra ufficjali jew protest skond ma jippreskrivi l-artikolu 460 tal-Kap. 12.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info