Reference: Volume 33C (1947), Part No. 1, Section 2, Page 588

Judgement Details


Date
15/12/1947
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
BORG GORG, GANADO E., GOUDER TANCRED
Parties
SALVATORE XUEREB vs COMMODORE PIERS K. KEKEWICH NE. ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ATTI IMPERJALI - BASTIMENTI - CITAZZJONI - DGHAJSA TA' GHAWDEX - EMERGENCY COMPENSATION BOARD - GURISDIZZJONI - NOTIFIKAZZJONI TAL-GVERN NRU. 167/1942. - PROMULGAZZJONI - REKWIZIZZJONI
Summary
Meta l-konvenut huwa mharrek f'xi kwalita' li ghandu, u "jekk hemm bzon anki f'ismu proprju", u ma jirrizultax fil-kawza li l-kontestazzjoni saret mal-konvenut b'ismu proprju, il-kundanna tieghu ghandha tiftiehem fis-sens illi huwa gie kundannat fil-kwalita' li fiha gie mharrek, u mhux ukoll fl-isemtieghu proprju. Il-promulgazzjoni ta' Att jew Order Imperjali f'Malta, biex ikollu effikacja ankif'dawn il-Gzejjer, hija mehtiega meta dak l-Att jew Order ikun fih klawsola, kif generalment isir, ghall-applikabilita' tieghu ghall-kolonji; ghax allura jkun hemm bzonn ta' Att iehor ta' l-awtorita'lokali, jew almenu proklama, li jirrendi applikabili ghal Malta dak l-Att jew Order, u l-pubblikazzjoni tieghu hawn Malta. Imma meta l-Att jew Order, u l-pubblikazzjoni tieghu hawn Malta. Imma metal-Att jew Order ikun fih il-klawsola li tirrendih operativ immedjatament fi kwalunkwe post, allura dik il-ligi ssir applikabili immedjatament, u l-fakoltajiet moghtija bis-sahha taghha jistghu jigu ezercitati mill-awtoritajiet lokali fil-kolonji immedjatament, avvolja dik il-ligi ma tkunx giet promulgata fil-kolonja wkoll. Dghajsa ta' Ghawdex hija kompriza fid-dizzjoni "British ships" ghall-finijiet tal-"Colonial Order-in-Council, 1939", u ghalhekk hija soggetta ghal rekwizizzjoni bhall-bastimenti. Rekwizizzjoni maghmula fl-ezercizzju tal-poteri moghtija mill-"Compensation (Defence) Act, 1939" hija ezercitata validament anki jekk giet ezercitata minn awtorita' li giet delegata minn awtorita' ohra i ma setghetx taghmel dik id-delegazzjoni, jekk, meta l-awtorita' li ghamlet dik id-delegazzjoni kellha l-intenzjoni li tezegwixxi r-rekwizizzjoni u tezercita s-setgha taghha ta' rekwizizzjoniper mezz ta' dak id-delegat. Il-kwistjonijiet kollha li jkun hemm bejn il-partijiet in konnessjonimar-rekwizizzjoni li tkun saret bis-sahha tal-"Compensation (Defence) Act, 1939" jidhlu fl-attribuzzjoni ta' l-organament specjali istitwit b'dak l-Att; u ghalhekk l-Emergency Compensation Board ma ghandux gurisdizzjoni biex jiehu konjizzjoni ta' dawk il-kwistjonijiet; u meta dak il-Board jiddikjara li huwa mhux kompetenti, lanqas ghandhom din il-gurisdizzjoni l-Qrati ordinarji lokali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info