Reference: Volume 74 (1990), Part No. 5, Section 1, Page 667

Judgement Details


Date
27/11/1990
Court
OF CRIMINAL APPEAL (SUPERIOR)
Judiciary
HARDING HUGH, HERRERA JOSEPH A., AGIUS CARMEL A.
Parties
IR-REPUBBLIKA TA' MALTA vs EDWIN CIOFFI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"FACTS IN ISSUE" - AMMISSIBILITA' U RILEVANZA TA' PROVI - PROVA DWAR IL-KARATTRU TA' L-AKKUZAT - PROVA DWAR IL-KARATTRU U KONDOTTA TAL-VITTMA
Summary
Il-Kuncett ta' ammissibilita' ma ghandux jigi konfuz ma' dak ta' rilevanza. L-ammissibilita' ta' prova propjament tirreferi ghal "le condizioni richieste dalla legge per essere ricevuto in giudizio"jew ghal "le condizioni giuridiche del mezzo di prova in se stesso". Veru li xi drabi l-kwistjoni ta' rilevanza tipprezenta ruhha marbuta ma' dik ta' ammissibilita', izda meta si tratta ta' mera kwistjoni ta' rilevanza "ut sic", din hija tradizzjonalement imhollija ghall-apprezzament ta' l-Imhalleffil-kompetenza tieghu. L-akkuzat jista' jgib prova dwar il-karattru tajjeb tieghu u meta jigri dandawn il-provi ghandhom ikunu limitati ghar-reputazzjoni generali u mhux ghal atti specifici jew opinjoni ta' xhieda, u salv li l-prosekuzzjoni jkollha d-dritt li tipproduci provi li juru l-kuntrarju,ghax allura l-karattru tajjeb ta' l-akkuzat isir "a point in issue". Kwantu jirrigwarda l-prova tal-karattru u kondotta tal-vittma, ma jistax jinghad b'mod assolut li tali prova hija dejjem u f'kullkaz inammissibbli ghax il-karattru jew il-kondotta tal-vittma jista' jkun a "a point in issu". Kwantu jirriwarda l-kondotta u l-karattru tal-mejjet, huma ammissibbli dawk ix-xhieda li jafu "di scienza propria" fuq il-karattru u l-kondotta tieghu, cjoe' r-reputazzjoni generali tieghu, indipendentement pero' mill-prova ta' incidenti partikolari li jistghu ma jkollhom x'jaqsmu xejn ma dak li jkun "in issue". M'ghandhomx jigu permessi provi intizi biex jigu ppruvati bihom incidenti partikolari tal-mejjet li fihom ma kien bl-ebda mod involut l-akkuzat personalment u li ma jkollhomx x'jaqsmu ma'xi wiehed mill-"facts in issue". Pero' tali kwistjoni mhix wahda ta' ammissibilita'
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info