Reference: Volume 33A (1947), Part No. 1, Section 1, Page 90

Judgement Details


Date
21/05/1947
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
BORG GORG, GANADO E., CAMILLERI LUIGI A.
Parties
GIUSEPPE DEBONO ET. vs ANTONIO FALZON
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1407 (1) (2) U ART. 1042 (2) TAL-KODICI CIVILI - DIGRIET TAS-SEKOND'AWLA - MINURI - OBLIGAZZJONI GHAL TERZI PERSUNI - PROMESSA TA` BEJGH - TERMINU
Summary
L-effett ta' weghda ta' bejgh jispicca jekk l-accettant fi zmien tliet xhur min dak in-nhar meta seta' jsir il-bejgh ma jsejjahx lill-promittent, b'att gudizzjarju, biex jaghmel il-kuntratt, kemm il-darba ma jkunx gie miftiehem zmien itwal. Jekk il-bejgh ikun jiddependi minn proceduri quddiem is-Sekond'Awla, iz-zmien ta' tliet xhur jibda jghaddi minn meta jigi moghti d-digriet fuq dawk il-proceduri. L-accettant ma jistax jeccepixxi n-nullita' tal-weghda tal-bejgh fuq il-motiv li l-promittent obliga ruhu fl-isem ta' persuna li ma kellux ir-rapprezentanza taghha; ghax dak l-annullament ma jistax jigi nvukat hlief mill-persuna li a favur taghha huwa stabbilit. Ghalhekk ma ssehhx l-eccezzjonijekk il-promittent huwa missier li obliga ruhu fl-isem ta' uliedu minuri meta ma kellux il-patria potesta fuqhom ghax kien addekada minnha, jekk huwa jigi reintegrat mis-Sekond'Awla f'dik il-potestau jigi awtorizzat minn dik il-Qorti biex jaghmel il-bejgh fl-isem tal-minuri. Il-ligi tippermetti li wiehed jobliga ruhu ghal haga li ghandha tigi ezegwita minn hadd iehor. Dik l-obligazzjoni hija vinkolanti "inter contrahentes", u jkollha l-effett legali taghha jekk tigi ratifikata minn dik il-persuna l-ohra li tista' tezegwiha, jew, f'kaz ta' minuri, jekk tigi ratifikata mill-Qorti kompetenti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info