Reference: Volume 40C (1956), Part No. 2, Section 3, Page 678

Judgement Details


Date
16/01/1956
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
MARIA MICALLEF ET vs AVUKAT DR ALFREDO MERCIECA NE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"CONDITIO" - "MODUS" - LEGAT
Summary
Il-guristi kollha jirrikonoxxu illi d-distinzjoni bejn "conditio" u "modus" hi ta` importanza kbir.Il-"modus" hi ta` importanza kbira. Il-"modus mhux hag'ohra hlief obligazzjoni accessorja ghal kuntratt ta` indoli grattuwita, li tigi mposta lill-persuna gratifikata; minghajr dan il"modus', din l-obligazzjoni jew kuntrat ikun perfettament gratuwitu, u jsir liberalita`, mentri 'modus" inaqqas il-beneficcju tal-persuna gratfikara u jirrendi l-kuntratt imperfettament oneruz; u hgalhekk il"modus"huwa koncepibbli bissfid-donazzjonijiet u fil-liberalitajiet testamentarji, jew almenu f'dawk il-kuntratti li, ghalkemm apparentement korrispettivi, jikkontjenu pero` tahlita ta` liberalita`, u fil-limiti ta` din il-liberalita` l-att hu kapaci li jkun sottopost ghal piz, ghal "onus", jigifieri gahl"modus". Il-"modusjiddiferixxi mill-"conditio" (1) ghaliex il"conditio" qatt ma ghandha effikacja koercittiva, imma merament effett sospensiv jew rizoluttiv, waqt illi l-"modus" jipproduci effett koercittiv, u mhux sospensiv; (2) ghaliex, jekk il-kondizzjoni hija impossibli jew illecita, "vitiaturet vitiat", filwaqt illi, jekk il-"modo" hu impossibli jew illecitu, ikun null fih stess, imma m jassogettax ghal nullita` l-lieratlita` li ghaliha jaccedi, "vitiatur tantum". Jekk, mbaghad, ikun hemm dubju jekk l-intenzjoni tad-disponenti kientx dik li japponi "conidzione" jew "modo", ghandu jigiprezunt il-"modo", u mhux il-"konidzzjoni". U gie ritenut illi prelagat imholli b'rimunerazzjoni ta` servigi ga prestati mill-legatarju, li kellu jibqa` jippresta dawk is-servigi lit-testaru sal-mewt, ghandu jigi ritenut bhala modali u konsegwibbli minnu, ghalkemm ma jkunx baqa` jippresta dawk is-servigi sal-mewt tat-testatur, jekk il-kontinwazzjoni tas-servigi tkun saret impossibli minhabba fattindipendenti mill-volonta` tal-legatarju. Fid-dispozizzjonijiet modali hija ammessa largament kwalunkwe raguni ta` skuza, fis-sens illi, jekk il-gratifikat ma jadempix il-"modus" ghal xi raguni tajba, li ma tiddimostrax dolo jew kolpa, l-istess gratifikat ma jiddekadix mil-liberalita.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info