Reference: Volume 40C (1956), Part No. 2, Section 3, Page 671

Judgement Details


Date
12/01/1956
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
EMMANUELE SCIBERRAS vs GIORGIO BUHAGIAR ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 2037 U 1036 TAL-KODICI CIVLI - BUONA FEDE - FIDEJUSSJONI - KANONIZZAZZJONI - MARA - NULLITA' - OBBLIGAZZJONI - SELF - SPEJJEZ GUDIZZJARJI - TITOLU
Summary
Huwa veru li skond il-ligi l-fidejussjoni maghmula minn wara ghall-obligazzjoni ta` zewgha, minghajrl-awtorizzazzjoni tal-Qorti, ma tiswiex; u huwa veru wkoll li skond il-gurisprudenza, jekk iz-zewgkojugi jikkuntrattaw flimkien xi dejn li l-vantgg teighu jmur kollu eskluzivament favur ir-ragel, ul-mara ma jkollha ebda nteress f'dak id-dejn, l-obligazzjoni tal-mara ma jkollha ebda nteress f'dakid-dejn, l-obligazzjoni tal-mara tkun timmaskera fidejussjoni favur zewgha u tkun nulla jekk ma tkunx giet awtorizzata mill-Qorti. Imma l-gurisprudenza stabbiliet ukoll illi, jekk f'dik l-obligazzjonianki l-mara jkollha nteres, allura l-obligazzjoni ma tkunx tekwivali ghal garanzija, imma tkun verau propja obligazzjoni principali valida skond il-ligi. Gahldaqstant, jekk self ikun sar lir-ragelu l-mara flimkien biex iservi ghall-kura tal-mara, ma ghandhiex tigi ravvizata fl-obligazzjoni tal-mara ghal dak is-self il-garanzija projbita mill-ligi. Xejn ma jservi li fil-fatt il-flus ikunu servew ghal hag'ohra, jekk il-kreditu ma kienx jaf li kienu sejrin iservu ghal skop iehor; gghax il-kuntratti ghandhom jigu ezegwiti bil-bwona fede, jigifieri skond l-intenzjoni li kellhom il-partijiet ul-iskop li huma kellhom meta stipulaw l-kuntratt, u d-debituri, specjalment il-mara, ma jistghux javvantaggjaw ruhhom mil-mala fede taghha u mill-izball li fih bil-mala fede tghha stess hija tkun induciet lill-kreditur. Il-kreditur li jkollu titolu mhux obligat jitlob l-awtorizzazzjoni biex jezegwixxi t-titolu minflok il-kundanna tad-debitur ghall-hlas tal-kreditu rizultanti minn dak it-titolu, meta jkollu motiv jahseb illi d-drittijiet naxxenti mit-titolu teighu sejrin jigu kontestati mid-debitur. Jekk l-atteggjament tad-debitur ikun juri li hu behsiebu jgib il-quddiem il-kontestazzjoni tat-titolu, jaghmel sewwa, qabel ma jipprecedi ezekuttivament, jistavola l-procediment ghall-kanonizzazzjoni tal-kreditu teighu; u ghalhekk, f'dan il-kaz, l-ispejjez tal-kanonizzazzjoni ma ghandhomx jiguakkollati fuqu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info