Reference: Volume 41A (1957), Part No. 1, Section , Page 69

Judgement Details


Date
28/01/1957
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
DOMENICA VELLA ET. vs GIOVANNI MAGRO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AZZJONI NEGATORJA
Summary
F'kawza fejn tigi esperita l-azzjoni negatorja, ezercitata biex jigi dikjarat li l-fond tal-attur mhux suggett ghas-servitu' ta' passagg vantata mill-konvenut, il-piz tal-prova tal-ezistenza ta' dak il-passagg jinkombi fuq il-konvenut. U dan ma jsibx ghajnuna f'dn il-prova mill-fatt li qabel huwa kien ghamel proceduri ta' spoll kontra l-attur b'kawza ohra fejn hareg rebbiehó ghax ghalkemm f'kaz ta' servitu diskotinwa, bhal ma hija dik ta' passagg, din tista' tigi kostitwita biss b'titolu mhux ta' ostaklu ghal "dik" l-azzjoni, mentri fil-petitorju mhux bizzejjed i-pussess, imma jehtieg li l-konvenut jipprova l-akkwist legittimu tas-servitu'. B'ligi mbghad, servitu diskontnwa, apparenti jewle, tista'' tigi kreata biss b'titolu, u ma tistax tigi kreata la bil-preskrizzjoni u lanqas bid-destinazzjoni tal-missier tal-familja. Bil-preskrizzjoni tista' tigi akwistata, eccezzjonalment, f'kazta' fond interkjuz. ghalhekk biex jirrepelli l-azzjoni negatorja, il-konvenut jehtieglu jipproduciezistenti bid-destinazzjoni tal-missier tal-familja, jew attijiet ta' ezercizzju tal-pretiza servitu' anki ghal zien twil. Lanqas jista' l-konvenut isostni l-pretiza servitu' billi jipproduci att fejn giet rikonoxxuta dik is-servitu', jekk f'dak l-att l-attur ma hax parti personalment jew permezztal-awturi tieghuó ghax ir-rikonoxximent tal-ezistenza tas-servitu' irid isir minn sid il-fond serventi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info