Reference: Volume 40C (1956), Part No. 1, Section 3, Page 629

Judgement Details


Date
25/02/1956
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
GEORGE ATTARD vs MICHELE GALEA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DANNI - PERIZJA "EX PARTE" - PERIZJA GUDIZZJARJA - SPEJJEZ
Summary
Ma hemmx dubju li perizja "ex parte" ma tistax tigi mehuda in konsiderazzjoni bhala perizja gudizzjarja. U fil-kaz ta' perizja gudizzjarja l-Qorti lanqas ma hija obligata toqghod ghall-opinjoni tal-perit minnha stess adoperat kontra l-konvinzjoni taghha. Ghaldaqstant il-Qorti ghandha tara jekk hemmx elementi processwali li jiskwotu l-konkluzjoni tal-perizja gudizzjarja, u f'kaz affermattiv tarajekk ikunx il-kaz li, biex jigu evitati spejjez ta' perizja ohra, il-Qorti taghmel uzu mill-arbitriju prudenzjali taghha; u fost dawn l-elementi processwalli hemm, mhux bhala perizja, imma bhala kontroll tal-istima gudizzjarja u bhala gwida ghall-arbitriju prudenzjali, ix-xhieda tal-espert adoperat"ex parte", flimkien ma' elementi ohra. Kwantu ghall-ispejjez tal-perizja "ex parte", ma jistax jinghad li dina l-ispiza mhix rifondibbli bhala danni lill-parti danneggjata semplicement u fuq ir-riljex biss li hija perizja "ex parte". Jekk l-istima tal-perit "ex parte" tirrizulta li kienet legittima u mhux kapriccjuza, u dan minhabba l-fatt dannuz tad-danneggjant, jista' jkun hemm lok, fic-cirkustanzi tal-kaz, ghar-rifuzjoni taghha lill-parti danneggjata u ghall-inkluzjoni taghha fid-danni dovuti lil dina l-parti. Bhal ma gara f'dan il-kaz.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info