Referenza: Volum 41A (1957), Parti Nru. 1, Taqsima 1, Paġna 34

Dettalji tas-Sentenza


Data
25/01/1957
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
HARDING WILLIAM, MONTANARO GAUCI A.J., CAMILLERI LUIGI A.
Partijiet
VICTOR F. DENARO NE. vs ONOR. EMANUEL TABONE NE. ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
"LONG TITLE" - "REQUISITION ORDER" - ART. 4 (1) TAL-HOUSING ACT, 1949 - ATTI "JURE IMPERII" - CITAZZJONI - INTERPRETAZZJONI - KAWZALI - NULLITA'
Fil-Qosor
Fejn id-dispozizzjoni tal-ligihija cara, il-kliem tal-"Long Title" tal-istess ligi ma jistax jipprevali fuq il-kliem car tad-dispozizzjoni nnifisha. Il-Housing Act. 1949, jaghti lill-Kummissarju tad-Djar il-oter li jirrekwizizzjona kull xorta ta' bini; u dan mhux biss bix jipprovdi postijiet ghall-abitazzjoni lil nies li jkollhom bzonn dawn il-postijet u biex jizgura t-tqassim ahjar tad-djar tal-abitazzjoni, imma anki fejn jidhirlu li r-rekwizizzjoni tkun fl-interess publiku. ghaldaqstant mhixsostenibbli l-allegazzjoni illi l-Gvern ma jistax jezercita dan il-poter tieghu ta' rekwizizzjoni hlief ghar-rigward ta' djar tal-abitazzjoni u ghaiex jaghti "living accomodation"; u l-Gvern jista' ghalhekk jirrekwizizzjona post biex juzah bhala ufficcju, ghaliex rekwizizzjoni simili tidhol taht "public interesi". Imma r-"requisition order" irid ikun konformi ghall-ligi, u trattandosi ta' att lil-Gvern jaghmel "jure imperji", il-Qrati, ghalkemm ma jistghux jiddiskutu l-opportunita' jew il-gustizzja tar-rekwizizzjoni bhala provvediment amministrattiv tal-Gvern, jistghu pero' jaraw jekk ir-rekwizizzjoni tkunx inharget minn awtorita' kompetenti li tohrogha, jew ma tkunx inharget fil-forma lijmiss. Konsegwentement, jekk il-"requisition order" tinhareg fl-interess publiku, u dan l-iteressikun aghmul jikkonsisti "for providing living accomodation to persons and for ensuring a fair distribution of living accomadtion", u mhux "in the public interest" minghajr ebda limitazzjoni, il-portata tal-frazi generika u komprensiva tinsab ristretta ghal skop ta' abitazzjoni; u ghalhekk, f'kaz simili, il-forma tar-"reuisition order" mhix skond il-ligi, jekk il-post ikun gie rekwizzjonat biex jigi uzat mill-Gvern bhala ufficcju; ghax il-post gie uzat bhala ufficcju mentri kien gie rekwizizzjonat imitatament ghall-abitazzjoni; u ordni simil huwa kwindi null u bla ebda effett legali. Huwa veruilli l-istess Housing Act jiddisponi wkoll illi, fil-waqt li l-post ikun possedut millll-kummissarju tad-Djar bis-sahha tal-istess Housing Act, jista' jigi uzat ghal kwalunkwe skop li dak il-Kummissarju jidhirilu spedjenti fl-interess publiku; imma dan ifisser illi l-ost irid ikun jinsab rekwizizzjonat legalment; u post li gie uzat bala ufficcju tal-Gvern meta kien gie rekwizizzjonat ghal skopta' abitazzjoni ma jinsabx fil-pussess legali tal-Kummissarju tad-djar, inhabba d-difett fir-"requisition order". jekk fic-citazzjoni li biha tigi attakkata l-legalita' ta' "requisition order", fostil-kawzali li hemm anki dik li l-fond magiex uzat ghall-abitazzjoni u fid-domandi tinsab in-nullita'tar- "requisition order" ghar-ragunijiet imsemmijin fil-premessi tac-citazzjoni, il-Qorti hija legittima tezamina l-pont jekk l-ordni tar-rekwizizzjoni, dikjaratament maghmul ghal skop ta' abitazzjoni, kienx validu meta, kuntrarjament ghal dik id-dkjarazzjoni, fil-fatt dak l-fond ma kienx sejjer jigi uzat, u fil-fatt ma giex uzat, ghall-abitazzjoni.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni