Reference: Volume 40C (1956), Part No. 1, Section 3, Page 653

Judgement Details


Date
03/11/1956
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
JOHN XUEREB vs JAMES EDWARD LIVICK, U.S.N. ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ASSIKURAZZJONI - DANNI - KOLLIZJONI
Summary
F'materja ta` danni huwa importanti l-principju illi minibati l-hsara ghandu jaghmel dak kollu li jista` biex inaqqas il-hsara; imma mhux tenut jippregudikaruhu jew il-proprjeta` tieghu biex inaqqasha. B'applikazzjoni ta` dan il-principju, f'materja ta` danni kagunati b'kollisjoni, sid il-karrozzali giet danneggjata ma hux obligat isewwiha fejn id-danneggjant, jew il-kumpannija tas-sikurta` li maghha dan ikun assiurat, jkunu iriduh isewwiha, u l-kumpannija tas-sirkurta' ma tistghax, in linea ta' massima, tinsisti li t-tiswija ssir f'post partikulari minnha ndikat; imma ghalkemm id-danneggjatjibqa' liberu li jsewwiha fejn irid hu, ir-responsabbilta' tal-kumpannija tibqa' limitata ghal dakl-ammont li bin hija setghet issewwi l-hsara minghajr ma tippregudika lil sid il-karozza. Ghaldaqstant, jekk id-danneggjat jonfoq ghat-tiswija aktar milli kienet tonfoq il-kumpannija tas-sikurta' kieku t-tiswija aktar milli kienet tonfoq il-kumpannija tas-sikurta' kieku t-tiswija saret fil-post fejn riedet hi, l-eccess bejn dak li nefaq id-danneggjat u dak li kienet tonfoq il-kumpannija biex taghmel l-istess tiswija ghandu jbatieh l-istess danneggjat, ga ladarba ma jirrizultax illi, kieku t-tiswija saret fejn riedet il-kumpannija assikuratrici, id-danneggjat kien isofri xi pregudizzju.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info