Reference: Volume 40C (1956), Part No. 1, Section 3, Page 602

Judgement Details


Date
04/02/1956
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
MONTANARO GAUCI A.J.
Parties
CARMELO SPITERI vs JOSEPH FARRUGIA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 757(2) TAL-KAP. 15 - KOMPETENZA VALUR - LOKAZZJONI - ZGUMBRAMENT
Summary
Huwa minnu li jekk quddiem il-Qorti Inferjuri, fl-avviz fejn jintalab l-izgumbrament tal-inkwilin, ma jkun hemm xejn li jista' jiddetermina l-valur, it-talba, koncepita b'kawzali ta' nuqqas ta' titolu, turi valur indeterminat; imma ghall-finijiet tal-kompetenza, il-valur, meta jista' jigi determinatfacilment, ma jibqax indeterminat; u allura dak il-valur jiddetermina l-kompetenza malli titnehha l-incertezza fuqu. Il-fatt li l-kera tal-fond, qabel ma dan gie okkupat mid-detentur attwali, kien gie stabbilit mill-Board tal-Kera, jista' jigi accettat bhala kriterju tal-valur lokatizju tal-fond;u ghalhekk ma hemmx bzonn li tigi applikata d-dispozizzjoni tal-ligi li tghid li, meta jkun hemm bzonn li jigi stabbilit il-valur lokatizju ta' fond, il-Qorti ghandha tqabbad perit biex jistabbilieh jew toqghod ghal dak il-valur li jinsab dikjarat fil-Land Valuation Office. Dan il-kriterju huwa applikabbli anki meta d-domanda ghall-izgumbrament tkun bazata fuq nuqqas ta' titolu fil-persuna li tkun qeghda tokkupa l-fond. U jekk mill-applikazzjoni ta' dan il-kriterju jirrizulta li l-valur lokatizju tal-fond ma jeccedix £10 fis-sena, il-Qorti Inferjuri hija kompetenti biex tiehu konjizzjoni tat-talba ghall-izgumbrament.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info