Reference: Volume 40C (1956), Part No. 2, Section 3, Page 695

Judgement Details


Date
19/01/1956
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
JOSEPH ZAMMIT vs JOSEPH CUTAJAR ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1977 TAL-KODICI CIVILI - DANNI - MINURI U INKAPACI - PROVA - RESPONSABBILTA' INDIRETTA
Summary
Id-dispozizzjoni tal-ligi li tghid li kull min ghandu l-kura ta' wiehed minuri jew ta' mignun, hu obligat ghall-hsara li jaghmel il-minuri jew il-mignun, meta hu ma jkunx ha l-hsieb ta' missier tajjebtal-familja biex il-fatt ma jigrix, titfa responsabbilta' indiretta dovuta ghan-nuqqas tad-debita diligenza minn min hu obligat jiehu kura ta' dawk l-inkapaci, u tikkostitwixxi prezunzjoni ta' htija;salv lil min hu milqut minnha li jipprova li hu ma setghax jimpedixxi l-fatt dannuz tal-inkapaci.Din il-prova trid tkun sufficjenti, u tali li twaqqa' l-prezunzjoni legali. B'mod li mhux bizzejjedli missier jipprova li, meta ibnu minuri ghamel il-kaz u kkaguna d-dannu, huwa kien okkupat fuq ix-xoghol. Di piu', jekk il-minuri jkun inklinat ghal hazen, id-dmir u responsabbilita' tal-missier ikomplu jikbru. Pero', id-dispozizzjoni tal-ligi tirrendi responsabbli lil dak biss li ghandu l-kuratal-minuri; u ghalhekk, sakemm il-missier ghadu rivestit bil-patrija potesta' fuq ibnu, l-omm mhix responsabbli ghall-ghemil tat-tifel; ghax hija ma ghandiex legalment il-kura ta' dak it-tifel.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info