Reference: Volume 40C (1956), Part No. 1, Section 3, Page 635

Judgement Details


Date
14/04/1956
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
SPIRIDIONE MUSCAT vs ANTONIO AZZOPARDI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - ART.211 TAL-KAP.15 - INKONVENJENTI - LOKAZZJONI - MILJORAMENTI
Summary
Jekk l-inkwilin jaghmel xi miljorament fil-fond mikri ghandu, u dan il-miljorament jikkaguna xi inkonvenjent lill-inkwilin ta' fond iehor tal-istess lokatur, u hekk inaqqas il-godiment pacifiku ta' dak il-fond l-iehor, il-lokatur huwa ntitolat jagixxi kontra l-ewwel inkwilin biex jillibera lit-tieniminn dak l-inkonvenjent attwali u rikorrenti. Pero', mhux bilfors ghandu jinghata mill-Qorti rimedju estrem li jgieghel lill-ewwel inkwilin inehhi ghal kollox dak il-miljorament; imma l-Qorti tista' taghti xi provvediment iehor li, fil-waqt li nia jipprivax lill-ewwel inkwilin mill-miljorament lijkun ghamel, jillibera lit-tieni inkwilin minn dak l-inkonvenjent - haga li tista' ssir, meta si tratta ta' proceduri quddiem Qorti Inferjuri. Ghax, b'ligi espressa, trattandosi ta' proceduri quddiem il-Qorti Inferjuri, jekk ma tigix pruvata t-talba mfissra fic-citazzjoni, izda jigi pruvat jedd iehor, ghalkemm dan il-jedd l-iehor ma jkunx jidhol sewwa fit-talba originali, il-Qorti tista' tiddecidi fuq dan il-jedd l-iehor kif ikun gie hekk pruvat; u ghalhekk il-Qorti tista' tipprovdi fuq it-talba diversament minn kif ikun gie mitlub fic-citazzjoni. U dan il-provvediment jista' jigi applikatanki f'sede ta' appell.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info