Reference: Volume 79 (1995), Part No. 2, Section 1, Page 413

Judgement Details


Date
20/04/1995
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, AGIUS CARMEL A., ARRIGO NOEL V.
Parties
N.N. vs N.N.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DEKADENZA - OBBLIGU TA' MANTENIMENT RECIPROKU - ZWIEG
Summary
Il-Kodici Civili Kap. 16 jipprovdi ghall-obbligu reciproku tal-manteniment bejn il-mizzewgin fl-artikolu 3. L-uniku kaz fejn il-ligi tipprovdi ghal dekadenza mid-dritt tal-manteniment huwa l-artikolu6. Fil-kaz prezenti l-mara telqet mid-dar taz-zwieg u minkejja li giet innotifikata b'ittra ufficcjali rrifjutat li tmur lura fl-istess dar. Il-Qorti trid tezamina jekk il-mara kellhiex raguni xierqa biex titlaq mid-dar. Jirrizulta li f'hames xhur ta' zwieg il-konvenut ma ha ebda pass biex jersaqlejn l-attrici, jew ikollu x'jaqsam maghha. Din il-Qorti ma ghandhiex dubbju li fil-bidu taz-zwieg, ghal kappja li tkun ilha tmien snin tinnamra, dan l-atteggjament tal-konvenut m'huwiex atteggjament naturali, la mil-lat uman civili, u lanqas minn dak religjuz. Dan l-atteggjament tal-konvenut jikkostitwixxi fil-konfront ta' l-attrici eccess, mohqrija u wkoll offiza gravi, jekk mhux fuq il-persuna ta' l-istess mara, pero' zgur fuq il-psikologija taghha.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info