Reference: Volume 79 (1995), Part No. 1, Section 1, Page 148

Judgement Details


Date
15/05/1995
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
CAMILLERI JOSEPH D., MANCHE` ALBERT, ARRIGO NOEL V.
Parties
LAWRENCE GRECH ET vs L-ONOREVOLI PRIM MINISTRU ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DRITTIJIET FUNDAMENTALI - EDITUR - INGURJA - LIBELL - LIBERTA` TA` ESPRESSJONI - LIBERTA` TA` INFORMAZZJONI - LIBERTA` TA` L-ISTAMPA - MALAFAMA - PUBLIKAZZJONI
Summary
Ir-rikorrenti, fil-kwalita` taghhom ta` edituri ta` gazzetta lokali, ippublikaw ittra fil-gurnal taghhom li sussegwentement giet ritenuta mill-Qrati li kienet libelluza. Ir-rikorrenti kienu gew kkundannati jhallsu d-danni lill-persuni libellati. Ir-ikorrent issa allegaw li d-dritt taghhom ghall-liberta` ta` espressjoni gie lez. Il-Prim'Awla tal-Qorti Civili cahdet it-talbiet tar-rikorrenti. Il-Qori Kostituzzjonali kkonfermat. L-artikolu 10 tal-Konvenzjoni, mehud fil-kumpless tieghu, jistabbilixxi tlett kriterji ta` kontroll, li ghandhom jigu applikati biex jiggustifikaw l-inammissibilita`tal-liberta` ta` espressjoni bhala dritt fundamentali, jigifieri, tali interfenza kontra dik il-liberta` trid tkun: (a) awtorizzata b'ligi; (b) tkun diretta li tilhaq xi wiehed mill-iskopijiet legittimi msemmija fl-istess artikolu; u (c) li tkun necessarju f'socjeta` demokratika, kompatibbilmentma` l-obbligi u r-responsabbilitajiet li l-liberta` ta` espressjoni timporta. F'dan il-kaz l-interferenza kieent mehtiega biex tipprotegi lill-individwu mill-malafama uingurja. Tali interferenza hija necessarja biex tipprotegi d-drittijiet ta` l-ohrajn u hgalhekk hija mehtiega f'socjeta` demokratika.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info