Reference: Volume 79 (1995), Part No. 1, Section 1, Page 74

Judgement Details


Date
06/04/1995
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
MANCHE` ALBERT, SAID PULLICINO JOSEPH, CAMILLERI FRANK G.
Parties
LAWRENCE CUSCHIERI vs L-ONOREVOLI PRIM MINISTRU ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
CIVIL RIGHTS AND OBLIGATIONS - DEFINIZZJONI TA' - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, KSUR TA` - GURISDIZZJONI - IMPUNJABILITA` TA` - KAWZA - NULLITA' TA' - PRIM 'AWLA TAL-QORTI CIVILI - QORTI KOSTITUZZJONALI - RES JUDICATA - RIMEDJI ALTERNATTIVI - RITRATTAZZJONI - SENTENZA - SMIEGH XIERAQ, DRITT GHALL- - TRATTAZZJONI
Summary
Ir-rikorrent allega li gew michuda d-drittijiet tieghu ghall-smiegh xieraq fi proceduri li kienu gewdecizi mill-Qorti Kostituzzjonali. L-intimati eccepew lil-Qorti ma kellhiex gurisdizzjoni tiehu konjizzjoni ta` dawn l-allegazzjonijiet. Il-Prim'Awla tal-Qorti Civili cahdet l-eccezzjoni ta` nuqqasta` guridizzjoni. Il-Qorti ddecidiet li l-proceduri quddiem il-Qorti Kosituzzjonali kellhom jkunukonformi mad-dettami ta` smiegh xieraq. Dawn il-proceduri kellhom jigu konsidrati bhala li jeffettwaw is-civil rights and obligations tar-rikorrent u ghalhekk kienu soggetti ghall-garanziji kontemplati sija fil-Kostituzzjoni kemm fil-Konvenzjoni Ewropeja. Il-Qorti inoltre ddecidiet li r-rimedju ta` ritrattazzjoni ma kien disponibbli ghar-rikorrent. L-ilment avanzat mir-rikorrent ma kien jaqa` taht l-ebda wiehed mill-kapi ta` ritrazzjoni kontemplati fil-ligi ghalkemm setghet issir ritrattazzjoni ta` sentenza tal-Qorti Kostituzzjonali. Ghalhekk il-proceduri istitwiti quddiem il-Prim'Awla kienu l-uniku rimedju disponibbli ghar-rikorrent. Il-Prim'Awla kellha guridizzjoni f'kull materja li tikkoncerna ksur ta` drittijiet fundamentali anke meta l-ksur ta` dawk id-drittijiet ikun sar mill-Qorti Kostituzzjonali nnifisha.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info