Reference: Volume 79 (1995), Part No. 1, Section 1, Page 56

Judgement Details


Date
06/04/1995
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
MANCHE` ALBERT, SAID PULLICINO JOSEPH, CAMILLERI FRANK G.
Parties
CARMEL BONELLO ET vs JOSEPH MARY VELLA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
PROVI - RIKORS DWAR VJOLAZZJONI LI SAR F'KAWZA KOSTITUZZJONALI - SMIEGH IMPARZJALI - SMIEGH XIERAQ
Summary
Illi dwar id-dritt li tigi impunjata anke sentenza moghtija minn din il-Qorti, l-oghla Qorti tal-pajjiz, fuq il-mottiv ta` ksur ta` drittijiet tal-bniedem, din il-Qorti pronunzjat ruhha fis-sentenza moghtija llum stess fil-kawza fl-ismijiet Lawrence Cuschieri versus l-Onorevoli Prim Ministru in rapprezentanza tal-Gvern ta` Malta u ghall-interess li jista` jkollu l-Kummissarju tal-Pulizija (RikorsNumru: 371/92) fis-sens lim a tistax a prior teskludis-sindakabilita` ta` l-operat ta` din il-Qortifil-kondotta tal-proceduri quddiemha biex jigi determinat jekk dawn kinux konformi mad-dettami tas-subinciz (1) ta` l-arikolu 6 tal-Konvenzjoni Ewropeja u ta` l-artikolu 39(2) tal-Kostituzzjoni u danpermezz tar-rimedju, bhal fil-kawza odjerna, ta` rikors quddiem l-Onorabbli Prim'Awla tal-Qorti Cvili; u ghalhekk taghmel ampja referenza ghall-istess sentenza.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info