Reference: Volume 80 (1996), Part No. 2, Section 2, Page 975

Judgement Details


Date
07/10/1996
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
AGIUS CARMEL A., SAID PULLICINO JOSEPH, CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
CHARLES CIAPPARA vs SALVU FENECH NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Summary
Din is-sentenza kienet tirrigwarda kawza ta' millantazzjoni illi fiha l-Qorti tal-Kummerc tat zewg sentenzi - l-ewwel sentenza ipprefiggiet terminu lill-konvenut nomine biex jiddeduci l-pretensjoni tieghu kontra l-attur, filwaqt illi fit-tieni sentenza, l-Qorti imponiet il-perpetwu silenzju fuq il-konvenut nomine billi dan baqa' ma ddeduciex fil-petizzjoni tieghu bl-azzjoni appozita fit-terminu lilu prefiss. Il-Qorti ta' l-Appell iddikjarat illi l-ewwel rekwizit biex l-azzjoni ta' jattanza tkungustifikata trid tkun il-prova li l-konvenut kien qed jippretendi jedd jew f'att gudizzjarju jew xort'ohra, imma dejjem bil-miktub. Mhux biss trid issir il-prova posittiva u fizika tad-dokument jewatt li minnu tirrizulta l-millantazzjoni, mma trid issir ukoll il-prova illi dak li kien qed jivvanta l-konvenut kontra tieghu l-attur ikun dritt esigwibbli u preciz. Irid jirrizulta ukoll is-sejha espressa ghall-pagament li l-konvenut ikun qieghed jippretendi minghand l-attur. Is-semplici spedizzjoni ta' kont, meta ma jkunx akkumpanjat minn ebda sejha espressa ghall-pagament mhix millantazzjoniu mill-espedizzjoni ta' l-imsemi kont, ma jibdiex jghaddi t-terminu ta' sena li fih tista' tigi dedotta l-azzjoni ta' jattanza. Il-Qorti ta' l-appell ikkonkludiet ukoll illi m'hemmx lok gha;l gudizzju ta' jattanza meta l-allegazzjoni maghmula issir ghall-konservazzjoni tad-drittijiet, purche' r-ragunijiet allegati jkunu necessarji ghall-konservazzjoni jew preservazzjoni ta' dawk id-drittijiet lijkunu determinanti minn necessita' jew kawtela guridika.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info