Reference: Volume 79 (1995), Part No. 1, Section 1, Page 1

Judgement Details


Date
23/01/1995
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A., ARRIGO NOEL V.
Parties
MAJOR PETER MANDUCA vs L-ONOREVOLI PRIM MINISTRU
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
BORD TAL-KERA - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM - KUMPENS XIERAQ - PROCEDURI GUDIZZJARJI - SMIEGH XIERAQ - ZMIEN RAGONEVOLI
Summary
ir-rikorrent kien intavola proceduri quddiem il-Bord tal-Kera ghall-izgumbrament minn gnien tieghu.Ir-rikorrent sussegwentement adixxa l-Prim'Awla tal-Qori Civili billi ppretenda li gew lezi d-drittijiet fundamentali tieghu billi il-kawza kienet hadet zmien irragonevoli biex tigi deciza. Il-Prim'Awla tal-Qorti Civili laqghet it-talbiet tar-rikkorent u llikwidatlu s-somma ta` Lm1700 ghad-danni mhux pekunjarji. Il-Qorti Kostituzzjonali rriformat is-sentenza appellata billi rriduciet l-ammont moghti bhala kumpens ghall-Lm700. Il-Qorti hasset li l-proceduri quddiem l-organi kompetenti ghall-izgumbrament kienu damu zzejjed. Il-Qorti dahlet f'indagni dettaljata tar-ragunijiet ghal dan id-dewmien u kkkonkludiet li kien gie lez id-dritt tar-rikorrent ghas-smigh xieraq fi zmien ragonevoli. Il-fatturi li l-Qorti kellha zzomm quddiem ghajnejha fil-likwidazzjoni ta` kumpens ghal danni mhux pekunarji kienu d-durata tad-dewmien, in-natura tal-kawza, it-tbatija sofferta, l-operat tal-persuna leza, l-ezitu tal-kawza li damet, l-indoli taghha.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info