Reference: Volume 80 (1996), Part No. 2, Section 2, Page 947

Judgement Details


Date
07/10/1996
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., ARRIGO NOEL V.
Parties
JOHN PORTELLI NOE vs LEONARD VASSALLO CESAREO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AZZJONI KAMBJARJA - IMGHAXIJIET - PROVA TA' FIRMA FUQ KAMBJALA
Summary
B'din is-sentenza l-Qorti ta' l-Appell ikkonfermat sentenza tal-Qorti tal-Kummerc illi biha l-konvenut gie kkundannat ihallas is-somma ta' Lm2500 import ta' kambjala accettata u ffirmata minnu. Il-Konvenut appella fuq il-bazi illi ma saritx prova illi l-firma fuq il-kambjala kienet tieghu. Il-Qorti ta' l-Appell ikkonfermat is-sentnza ta' l-Ewwel Qorti u ddikjarat illi kien kompitu tal-konvenutilli jressaq il-provi tieghu dwar din il-firma. Kull ma ghamel il-konvenut kien illi ddikjara illi l-firma fuq il-kambjala ma kinitx tieghu u strah fuq l-argument illi l-attur ma setax jikkonferma l-kuntrarju. Pero', kien jispetta lill-istess konvenut biex car u tond, jiddikjara li l-firma mhux tieghu. Kieku sar hekk l-istadju tal-provi kien jigi invertit u kien ikun l-attur li necessarjament kien ikollu jipprova xort'ohra bil-mezzi permessi bil-ligi, inkluz it-talba ta' perit tal-kaligrafija.Fis-sentenza taghha l-Qorti ta' l-Appell ikkonferat id-duttrina stabbilita illi hi regola fl-azzjonijiet kambjarji li l-kambjalijiet huma prova tal-kontenut taghhom. Fir-rigward tal-imghaxijiet fuqil-kambjala l-Qorti ta' l-Appell iddikjarat illi l-artikolu 258 tal-Kodici tal-Kummerc mhux applikabbli ghar-rapport kollu kambjarji u certamnt mhux applikabbli f'kaz fejn ir-rapport hu bejn it-traent li baqa' pussessur tal-kambjala u bejn id-debitur li accetta l-istess kambjala. F'kazijiet bhal dawn, huma applikabbli l-artikoli 1139 sa 1141 tal-Kodici Civili u ghalhekk l-imghaxijiet jghaddu minn dakinhar li l-obbligazzjon kellha tigi esegwita, cjoe' mid-data ta' l-iskadenza tal-kambjala.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info