Referenza: Volum 80 (1996), Parti Nru. 2, Taqsima 2, Paġna 893

Dettalji tas-Sentenza


Data
31/07/1996
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., ARRIGO NOEL V.
Partijiet
ADRIAN DE HAAN MAGHRUF UKOLL BHALA AAD DE HAAN vs GEORGE WHELPDALE U AVUKAT TONIO FARRUGIA BHALA DIRETTURI U IN RAPPREZENTANZA TA' "FORWARDERS LIMITED" U FIL-KWALITA' TAGHHOM PERSONALI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Fil-Qosor
l-ATTUR AGIXXA BIEX JIGI DDIKJARAT U DECIZ ILLI DOKUMENT ALLEGAT LI KIEN GARANZIJA PERSONALI MA KINITX GENWINA U KIENET FALZA GHALIEX HUWA QATT MA KIEN TAHA DIK IL-GARANZIJA U QATT MA TA L-KUNSENS TIEGHU U QATT MA FFIRMA L-ISTESS DOKUMENT BHALA GARANZIJA U SABIEX JIGI REVOKAT DIGRIET FEJN INHAREG MANDAT TA' IMPEDIMENT TAS-SAFAR KONTRA TIEGHU. GEW DIBATTUTI DIVERSI PUNTI INTERESSATI TA' LIGI FIL-KAWZA U APPENA SSIR HAWN REFERENZA GHALIHOM. L-EWWEL QORTI GHAMLET RIFLESSJONIJIET UTILI DWAR IN-NULLITA' TA' L-ATTI GUDIZZJARJI. IN KONNESSJONI MA' L-ECCEZZJONI TAL-PRESKRIZZJONI, IL-QORTI TA' L-APPELL IRRITENIET ILLI T-TERMINU TA' PRESKRIZZJONI TA' L-AZZJONI MA JISTAX JIBDA JIDDEKORRI JEKK MHUX MILL-MUMENT ILLI L-PERSUNA OBBLIGATA INGUSTAMENT TIGI A KONJIZZJONI TA' L-ATT ABBUSIV KOMMESS FIL-KONFRONT TAGHHA U LI HEMM IPPREGUDIKAHA. IKKONFERMAT GHALHEKK FUQ DAN IL-KAP IS-SENTENZA A' L-EWWEL QORTI LI CAHDET L-ECCEZZJONI TAL-PRESKRIZZJONI. FIL-MERTU L-QORTI TA' L-APPELL IKKONFERAT IS-SENTENZATA' L-EWWEL QORTI BILLI LAQGHET L-EWWEL TALBA ATTRICI FEJN INTALBET DIKJARAZZJONI LI L-ATTUR MA KIENX TA GARANZIJA PERSONALI, BIR-RIFORMA PERO' TAS-SENTENZA APPELLATA LI L-QORTI TA' L-APPELL ILLIBERAT LILL-KONVENUTI PROPRIO MILL-OSSERVANZA TAL-GUDIZZJU. HU INTERESSANTI U SINIFIKATTIV IR-RAGONAMENTTAL-QORTI TA' L-APPELL LI SABET ILLI L-KONVENUTI QUA DIRETTURI TAS-SOCJETA' INDIZJATA TA' L-ALLEGATKELLHOM KULL INTERESS LI ANKE FIL-VESTI PERSONALI TAGHHOM ISEGWU L-ITER TA' PROCEDURI LI FIHOM KIENU QED JIGU MESSI IN DISKUSSJONI U INVESTIGATI L-AZZJONIJIET TAS-SOCJETA' MINNHOM IMMEXXIJA. DAN L-INTERESS GURIDIKU HUWA EVIDENTI U GHANDU JWASSAL U JKUN BIZZEJJED BIEX IL-QORTI - KIF GHAMLET - THALLI LID-DIRETTURI TAS-SOCJETA' FIL-VESTI TAGHHOM PERSONALI FIL-KAWZA, PERO' DAN MA KIENX IFISSER LI BHALA KONVENUTI PERSONALMENT MA KELLHOMX JIGU LLIBERATI MILL-OSSERVANZA TAL-GUDIZZJU. IR-REDATTURI FL-AHHARNETT JISSENJALAW IR-RIFLESSJONIJIET TAL-QRATI TAZ-ZEWG GRADI FUQ IL-KONVINCIMENT MORALI TAL-GUDIKANT U L-VALUTAZZJONI TAL-PROVI FL-ASSJEM TAGHHOM.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni