Reference: Volume 81 (1997), Part No. 2, Section 1, Page 625

Judgement Details


Date
19/07/1997
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
SOCJETA' FILARMONIKA "LA STELLA" vs KUMMISSARJU TAL-PULIZIJA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ECCEZZJONI PERENTORJA - INTEMPESTIVITA' - INTERESS GURIDIKU - KUNSIDERAZZJONIJIET MHUX RILEVANTI - LOCUS STANDI - SOCJETA' FILARMONIKA U L-PERSONALITA' GURIDIKA - STHARRIG TA' GHEMIL AMMINISTRATIV
Summary
Il-Qorti ta' l-ewwel istanza rriteniet li Qorti ta' Gurisdizzjoni Civili tista' tissindika policy amministrattiva dwar ghandux jigi permess li jsir hruq ta' loghob tan-nar fil-vicinanzi ta' bini storiku. Din il-Qorti qalet li l-konvenut mar oltre l-poteri li ttih l-ligi peress li s-socjeta' attriciwettqet l-obbligazzjonijiet kollha imposti mil-ligijiet u ghalhekk il-konvenut ma kienx gustifikatli jirrifjuta li johrog tali permess ghax ried iwettaq policy gdida li giet issuggerita lilu mill-amministrazzjoni. Sfortunatament il-Qorti ta' l-Appell ma kelliex ghalfejn tezamina din il-konkluzjoni ta' l-Ewwel Qorti peress li sabet li s-socjeta' attrici ma kellhiex locus standi f'din il-kawza.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info