Reference: Volume 80 (1996), Part No. 2, Section , Page 615

Judgement Details


Date
27/03/1996
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
JACQUELINE BRIFFA vs RONALD BRIFFA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
EFFETTI GURIDICI RILEVANTI TA` TALI CIRKOSTNZ DWAR MANTENIMENT - SEPARAZZJONI 'DE FACTO'
Summary
Il-kontendenti huma konjugi separat de facto. Il-mara qed titlob manteniment. L-Ewwel Qorti akkordatilha Lm80 fix xahar. Il-Qorti ta` l-Appell irrevokat din is-sentenza. Dehrilha li la ma hemmx procedui ghas-separazzjoni personali mhux lecitu ghall-Qorti li tidnaga r-ragunijiet ghal-frida de facto jew li tfittex il-htijiet ghaliha. Il-ligi torbot l-obbligu ta` manteniment reciproku fuq il-mezzi ta` kull wiehed mill-kojugi fuq il-hila. Il-Qorti ma tistax taghmel paragun bejnil-potenzjal tad-dhul tal-kujugi biex bhal speci ggibhom, bhala ammont, qrib xulxin. Dan hu ezercizzju inaccetablighax hu biss rilevanti jekk bil-hila taghha l-attrici ghandhiex il-potenzjal li taqla` bizzejjed biex tmantni lilha nnifsha u cjoe` li tipprovdi ghal dak il-htigijiet imdahhla fis-subinciz (1) ta` l-artikolu 19 tal-Kodici Civili.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info