Reference: Volume 81 (1997), Part No. 2, Section 1, Page 710

Judgement Details


Date
07/10/1997
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, FILLETTI JOSEPH A., MANCHE` ALBERT
Parties
ERIC BUSUTTIL vs DANUTA KOMARZYNIC BUSUTTIL
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ARTIKOLI 1212, 1222, 1224 - DIFETT FI - KONDIZZJONI ESSENZJALI TA' - KONSIDERAZZJONI FALZA - KUNTRATT - NULLITA' TA' - PRESKRIZZJONI - SKRITTURA PRIVATA
Summary
L-attur ippremetta illi huwa kera lill-konvenuta fond sabiex jintuza bhala klinika, izda dan ma seta' qatt jigi uzat ghalhekk ghaliex ma nghatatx work permit u ghaliex ma kienx qieghed jintuza bhala klinika, izda bhala residenza u ghalhekk talab dikjarazzjoni ta' nullita' ta' l-iskritttura. Il-konvenuta eccepiet il-preskrizzjoni, l-gudikat u li se mai mhux kwistjoni ta' nullita' izda ta' nullita' ta' l-istess skrittura. L-Ewwel Qorti ddikjarat l-azzjoni attrici preskritta bid-dekors tas-sentejn. Il-Qorti ta' l-Appell osservat li l-konvenuta gustament sostniet illi l-attur ikkontradica ruhufis-sens illi fic-citazzjoni ppremetta li l-iskrittura kienet nulla ab initio u fl-att promotu ta'l-appell allega li ma kienx hemm xejn hazin fil-mument tal-firma. Kompliet tirritjeni illi indipendentement minn x'jirrizulta fil-mori tal-kawza, id-decizjoni dwar liema preskrizzjoni applikabbli ghall-azzjoni tiddependi mit-talba dedotta fl-att promotorju u konsegwentement ikkonkludiet illi ghall-azzjoni ezercitata kienet applikabbli l-preskrizzjoni tas-sentejn ikkontemplata fl-artikolu 1222 (2)tal-Kodici Civili u ghalhekk ikkonfermat is-sentenza ta' l-Ewwel Qorti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info