Reference: Volume 76 (1992), Part No. 2, Section 2, Page 450

Judgement Details


Date
18/03/1992
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
MUSCAT AZZOPARDI GODWIN, AGIUS CARMEL A., HERRERA JOSEPH A.
Parties
EMANUEL DIMECH ET vs GODWIN ABELA NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
CUSTOMS AND PRACTICE FOR DOCUMENTARY CREDITS - LETTER OF CREDIT - UNIFORM
Summary
L-atturi talbu li l-konvenuti jigu kkundannati jhallsu skond Arbitration Agreement. Il-funzjonijietli kienu jispettaw lil Malta Arbitration Tribunal ghaddew fit-Tribunal Industrijali kostitwit fl-art. 26 ta' l-Att XXX ta' l-1976. It-Tribunal Industrijali huwa kontinwazzjoni tal-MAT u gie mahluq biex ikompli dak li kien qieghed jaghmel il-Malta Arbitration Tribunal li kien ha l-awards mertu ta'din il-kawza. Kwantu ghalhekk ghall-gurisdizzjoni ghalkemm "prima facie" wiehed jista' jiehu impressjoni li t-talba attrici fic-citazzjoni hija bbazata fuq l-award imsemmi, jidher car ukoll illi dakli qed jitolbu l-atturi nomine appellati huwa bbazat fuq l-obbligazzjoni li s-socjeta' konvenuta appellata li ssucediet ghal ta' qabilha assumiet fil-konfront taghhom. Il-Qorti ta' l-Appell konsegwentement irrevokat is-sentenza ta' l-ewwel Qorti u ddikjarat il-kawza fil-gurisdizzjoni tal-Qrati Ordinarji.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info