Reference: Volume 76 (1992), Part No. 2, Section 2, Page 353

Judgement Details


Date
04/02/1992
Court
OF COMMERCE
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, HERRERA JOSEPH A., AGIUS CARMEL A.
Parties
KEVIN ATTARD NOE vs ORLANDO VINDRAME NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ATT DWAR L-AWTORITA` GHAL ATTIVITAJIET FINANZJARJI - KONKORRENZA SLEALI
Summary
Kawza fejn is-socjeta` attrici talbet illi s-socjeta` konvenuta tigi inibita milli tkompli tuza l-isem taghha ghaliex kien jikkreja konfuzjoni a tenur ta` l-art. 32 tal-Kodici tal-Kummerc. Il-Qorti ta` l-Appell ikkristalizzat il-posizzjoni hekk: kull persuna fizika ghandha d-dritt li taghmel uzu minn isimha fin-negozju, anki jekk dan l-uzu johloq konfuzjoni, basta dak l-uzu, posterjuri ghal daklik un qed juza diga` l-istess isem fis-suq, ma jkunx qed isir b'intenzjoni frawdolenta, jigifieri li dak l-uzu jsir in boa fede u mhux in mala fede. Ghal dak li jirrigwarda pero` kumpanija jew socjeta` anomina fejn l-isem tal-kumpanija huwa inventat, ma japplikax l-istess ragunament u l-principjuta` nuqqas ta` konfuzjoni fis-suq ghandu jigi rispettat, u m'hemm ebda htiega ta` xi priva a` intenzjoni malefika u illi t-tieni kumpanija li tkun ghad trid tigi rregistrata tkun ghandha lanqas biss ma bdiet tinnegozja meta l-isem propost - potenzjalment konfzjonarju ma huwiex permess. Konsegwentement l-ezercizzju ta` kontroll f'dawn il-kazi jigi ridott ghal wiehed kronologiku. Il-Qorti ta` l-Appell irrevokat is-sentenza ta` l-ewwel Qorti u laqghet it-talbiet attrici.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info