Reference: Volume 79 (1995), Part No. 4, Section , Page 1402

Judgement Details


Date
31/05/1995
Court
OF COMMERCE
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH
Parties
ALFRED BUGEJA vs JOSEPH BORG NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ARTIKOLI 866, 867 U 868 TAL-KODICI TA` PROCEDURA CIVILI - CITAZZJONI - GARANZIJA GHALL-HLAS TA` PENALI, DANNI U IMGHAXIJIET - MANDAT TA IMPEDIMENT TA` SAFAR - NULLITA TA'
Summary
Sentenza riportata anke ghal ragunijiet ta` kompjetezza tal-kronaka tal-prassi gudizzjarja fis-sensilli l-artikoli tal-Kodici in kwistjoni gew sostitwiti kif ukoll il-mandat ta` impediment ta` safarkontra persuna generali gie indikat kellu jigi indikat li l-konvenut nomine hareg il-mandat ta` impediment tal-partenza malizzjozament. L-artikolu 868 ta` l-antik Kodici ta` Procedura kien jipprovdit-talba ghall-garanzija ghall-hlas ta` danni-penali kienet marbuta ma` "Raguni tajba" u mhux tali raguni ma kinitx marbuta tant ma` investigazzjoni jekk il-mandat ikunx gie ottenut b'qerq jew ingustament daqskemm fil-possibbilita` reali li min ikun ottjena l-hrug tal-mandat ta` impediment ma jkunx f'pozizzjoni li jaghmel tajjeb ghall-hlas tal-penali, danni u mghaxijiet li l-impedut eventwalment ikun intitolat ghalihom minghandu. F'dan il-kuntest l-artikolu kien jaghti fakolta` lill-Qorti jekkjidhrilha xieraq wara li tinghata raguni tajba - li tipprovdi lill-impedut b'mizura ta` protezzjonikontra l-abbuz fl-uzu tal-mandat ta` impediment ta` safar u dan billi jissalvagwardja lill-impedut tramite garaziji adegwati ghall-hlas ta` penali, danni u mghaxijiet li ghalihom jista` jkun intitolat. Il-Qorti ma rravvizat ebda nullita` fit-termini ta` kif redatta c-citazzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info